Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. informuje o zatwierdzeniu przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia (Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach) Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie „Nowa szansa” wraz z załącznikami.

 

Pełna treść Regulaminu wraz z załącznikami dostępna jest w Biurze Projektu (42-202 Częstochowa, Al. NMP 24 lok. 1) oraz w zakładce Dokumenty do pobrania na stronie http://www.nowaszansa.czest.pl

 

Regulamin.przyznawania.srodków.finansowych i pomostowych Nowa szansa 2014 05 12

Zał. 01_wniosek_wsparcie_finansowe_na_rozwój_przedsiębiorczości

Zał. 02_potwierdzenie_wykonanie usługi doradczo-szkoleniowej

Zał. 03_oświadczenie_wysokość otrzymanej pomocy de minimis

Zał. 04_formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zał. 05_oświadczenie_niezaleganie ze składkami i podatkami

Zał. 06_biznesplan

Zał. 07_harmonogram_wsparcie na rozwój przedsiębiorczości

Zał. 08_oświadczenie_niekorzystanie z innych środków publicznych

Zał. 09_oświadczenie_niekaralność

Zał. 10_oświadczenie_brak zobowiązań

Zał. 11_oświadczenie_data złożenia wniosku_rozpoczęcie działalności

Zał. 12_oświadczenie_kwalifikowalność VAT_wniosek

Zał. 13_regulamin KOW

Zał. 14_karta weryfikacji formalnej wniosku_wsparcie na rozwój przedsiębiorczości

Zał. 15_karta oceny merytoryczno-technicznej_wsparcie na rozwój przedsiębiorczości

Zał. 16_wzór umowy_wsparcie na rozwój przedsiębiorczości

Zał. 17_oświadczenie_kwalifikowalność VAT_umowa

Zał. 18_oświadczenie_współmałżonek uczestnika_zgoda

Zał. 19_oświadczenie_współmałżonek poręczyciela_zgoda

Zał. 20_oświadczenie_zakupy

Zał. 21_szczegółowe zestawienie_zakupy

Zał. 22_opis dokumentu księgowego

Zał. 23_wniosek_wsparcie pomostowe

Zał. 24_harmonogram_wsparcie pomostowe

Zał. 25_oświadczenie_osoby niepełnosprawne_niekorzystanie z dwóch źródeł

Zał. 26_karta weryfikacji formalnej wniosku_wsparcie pomostowe

Zał. 27_karta oceny merytoryczno-technicznej_wsparcie pomostowe

Zał. 28_wzór umowy_wsparcie pomostowe

Zał. 29_oświadczenie_aktualność danych

Zał. 30_wzór umowy_wsparcie doradczo-szkoleniowe_przed

Zał. 31_wzór aneksu umowy_wsparcie doradczo-szkoleniowe_po