Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

 
 
 
Fundusz nie udziela już pożyczek. Działalność Funduszu Pożyczkowego po 30.09.2019 r. polega na zarządzaniu środkami wracającymi z pożyczek udzielonych MŚP do czasu ich całkowitej spłaty.

 

Beneficjent: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Cel projektu: zapewnienie dostępu do zewnętrznych źródeł kapitału mikro, małym i średnim przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie województwa śląskiego, a tym samym wzmocnieniu gospodarki regionu.

 

Oferta
Dla kogo?
Na co przeznaczyć?
Kontakt
Do pobrania

Fundusz oferuje niskooprocentowane pożyczki przedsiębiorcom prowadzącym działalność w dowolnej formie organizacyjno-prawnej.

 

 • Minimalna kwota pożyczki 10 000 zł, maksymalna 234 000 zł.
 • Okres spłaty zobowiązania do 60 miesięcy.
 • Karencja spłaty kapitału do 6 miesięcy.
 • Waluta pożyczki PLN.
 • Wymagany wkład własny na poziomie min. 15% wartości finansowanego przedsięwzięcia.
 • Warunkiem ubiegania się o pożyczkę jest złożenie kompletnego wniosku wraz z dokumentacją.

 

 

Przedsiębiorcy znajdujący się we wczesnej fazie rozwoju lub ekspansji, posiadający zdolność kredytową. Osoby, które zdecydowały się założyć własną działalność mogą ubiegać się o pożyczkę z naszego Funduszu bez względu na czas prowadzenia działalności. Nasza oferta jest skierowana również do przedsiębiorców, którzy skorzystali z dotacji na otwarcie własnej firmy.

O pożyczkę mogą ubiegać się przedsiębiorcy spełniający łącznie następujące kryteria:

 • nie są przedsiębiorcami znajdującymi się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.);
 • nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego;
 • są mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 zarejestrowanym, posiadającym siedzibę na terenie województwa śląskiego;
 • są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną;
 • nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa oraz wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji, w szczególności na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

 

NA CO PRZEZNACZYĆ

Ze środków pożyczki mogą być finansowane w ramach działalność gospodarczej mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy :

 • zakupy wyposażenia, w tym maszyn i urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatury, w tym na tworzenie nowych miejsc pracy, środków transportu, wyposażenia biurowego, infrastruktury technicznej bezpośrednio związane z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 • zakup nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu, bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, rozbudowa, adaptacja, remont i modernizacja obiektów produkcyjnych, usługowych i handlowych oraz lokali bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • zakupy materiałów, surowców oraz towarów handlowych niezbędnych do realizacji założonego przedsięwzięcia gospodarczego, z zastrzeżeniem, że wsparcie zostanie udzielone wyłącznie w przypadku powiązania z planem rozwoju firmy,
 • inne przedsięwzięcia w zakresie wspierania działalności gospodarczej przedsiębiorców, zgodne ze statutem ARR i zaakceptowane przez Fundusz, m.in. wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych i inne cele gospodarcze przyczyniający się do rozwoju MŚP.

Pożyczka nie może być przeznaczona na:

 • refinansowanie zadłużenia, w tym na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych podmiotów;
 • spłatę zobowiązań publiczno-prawnych;
 • cele niezwiązane bezpośrednio z działalnością gospodarczą MŚP;
 • pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub na cele konsumpcyjne;
 • współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE bądź wydatków współfinansowanych z innego instrumentu finansowego UE, Funduszy Strukturalnych, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.

 

 

Biuro projektu:
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 6, 42-202 Częstochowa
Tel./fax (34) 360 57 46 , kom. 609 980 444

Godziny pracy: pn. – pt. od 8.00 do 15.00

 

Grażyna Wojtysiak - Kierownik projektu [email: gwojtysiak@arr.czestochowa.pl]

 

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. realizująca projekt pn. Fundusz Pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego, informuje, że od stycznia 2015 r. zmieniło lokalizację biuro projektu, nowy adres: 42-202 Częstochowa, Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 6,  I piętro. Uprzejmie prosimy o wcześniejsze umawianie spotkań pod numerem telefonu: 609 980 444.

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. wraz i innymi podmiotami, tj.   Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Rudzką Agencją Rozwoju „INWESTOR” Spółka z o.o., Agencją Rozwoju Lokalnego S.A., Stowarzyszeniem Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w dniu 15.11.2013 r. w Katowicach podpisała Porozumienie w sprawie utworzenia „Śląskiego Klastra Finansowego”, którego misją jest stymulowanie współpracy między uczestniczącymi podmiotami, wzmocnienie ich potencjału rynkowego, ułatwienie transferu wiedzy oraz propagowanie rozwoju oferty podmiotów działających w obszarze pozabankowych instrumentów finansowych. W preambule dokumentu wskazano, iż strony zawierają niniejsze porozumienie powołujące Śląski Klaster Finansowy mając na celu rozwój i doskonalenie podmiotów świadczących usługi finansowe wspierające rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim oraz doceniając korzyści płynące z zacieśniania współpracy pozwalającej na osiąganie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej, zaś Śląski Klaster Finansowy jest płaszczyzną współpracy podmiotów działających w obszarze wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu województwa śląskiego, wspieranych przez instytucje otoczenia biznesu, jednostki naukowo-badawcze, oraz organizacje pozarządowe. Współpraca instytucji w ramach zawartego Porozumienia w sprawie utworzenia „Śląskiego Klastra Finansowego” rozpoczęła się w styczniu 2014 r. W dniu 14.03.2014 r. do Śląskiego Klastra Finansowego przystąpił Uniwersytet Śląski, kolejnym Uczestnikiem w dniu 6 czerwca 2014 r. zostało Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, zaś w dniu 18.07.2014 do Śląskiego Klastra Finansowego dołączył następny podmiot - Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy sp. z o.o.

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Fundusz Pożyczkowy od dnia 17 września 2013 r. jest członkiem zwyczajnym Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych. Informacja została opublikowana w Newsletterze Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych nr 3/09/2013 oraz na stronie organizacji wraz z danymi Agencji, w ramach oferty pożyczkowej województwa śląskiego. Uczestnictwo w Związku ma znaczenie zarówno prestiżowe, jak i promujące w zakresie informacji dla poszukujących wiedzy nt. oferty pożyczkowej w regionie.

W dniu 03.10.2013 r. Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. wraz z Częstochowską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości podpisała Porozumienie w sprawie wzajemnej promocji. Celem porozumienia jest wykorzystanie doświadczeń Agencji i Izby w zakresie promocji i prezentacji oferty dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach realizacji projektu pod nazwą „Fundusz Pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego".

Uprzejmie informujemy, że 29 grudnia 2009 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął Uchwałę o wyborze do dofinansowania projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego, typ projektu 7 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości, Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.