Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

WIZJA ARR

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A jest spółką, której właścicielem jest Gmina Miasto Częstochowa. Dążymy do osiągnięcia pozycji najbardziej kompetentnej Instytucji Otoczenia Biznesu w regionie, zdolnej do tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Częstochowy poprzez realizację projektów w zakresie podnoszenia jakości życia mieszkańców, rozwoju rynku pracy, zwiększenia poziomu przedsiębiorczości, innowacyjności gospodarki, edukacji i integracji społecznej, a także poprzez profesjonalne działania wspierające samorząd w zakresie pozyskiwania inwestorów, w szczególności z kapitałem zagranicznym.

 

 

MISJA ARR

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A realizuje działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Częstochowy, zgodnie z wykładnia polityki regionalnej Polski i Unii Europejskiej, kierując się przy tym zasadami zrównoważonego rozwoju, poszanowania środowiska naturalnego i równości szans. Potrzeby naszych klientów zaspokajamy w oparciu o wartości: wzajemne zaufanie, lojalność i profesjonalizm, które wynikają bezpośrednio z postaw, zachowań i eksperckiej wiedzy naszych pracowników.

Nasze wiodące projekty to:

 1. Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS) w Częstochowie
 2. Punkt Konsultacyjny Krajowego Systemu Usług
 3. Fundusz Pożyczkowy dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego
 4. Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
 5. Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny

 

Koordynujemy własne projekty współfinansowane ze środków unijnych, a także wspieramy beneficjentów z regionu pozyskujących środki na swoje działania.

 

Wartość zawartych przez nas umów o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej: ponad 57 mln 425 tys. zł

 

W ostatnich latach:

 • zainicjowaliśmy i objęliśmy nadzorem proces utworzenia 169 nowych przedsiębiorstw w regionie, dotowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • przeprowadziliśmy 146 Audytów technologicznych oraz 5 transferów technologii,
 • wsparliśmy niemal 700 instytucji oraz ponad 6,2 tys. osób z regionu, udzieliliśmy niemal 5,5 tys. godzin doradztwa, a przy naszej wsparciu przygotowano i złożono 411 wniosków o dofinansowanie projektów, a 360 beneficjentów otrzymało stałą opiekę i pomoc w realizacji projektów,
 • udzieliliśmy 23 pożyczki służące rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości – opiewały na łączną kwotę ponad 2,5 mln złotych,
 • z bezpłatnych usług informacyjnych w Punkcie Konsultacyjnym skorzystało ponad 5,5 tys. klientów, w tym 2570 przedsiębiorców, natomiast z usług doradczych w zakresie uruchamiania i rozwoju działalności gospodarczej skorzystało już niemal 200 przedsiębiorców lub osób zamierzających rozpocząć działalność,
 • w latach 2012 - 2014 w ramach realizowanych przez nas projektów współfinansowanych ze środków unijnych wsparciem objęliśmy 7 częstochowskich szkół zawodowych i 7 gimnazjów w regionie, które otrzymały m.in. sprzęt komputerowy i multimedialny, a z dodatkowych zajęć wyrównawczych i dydaktycznych skorzystało niemal 1400 uczniów częstochowskich szkół zawodowych i 1100 uczniów gimnazjów w regionie.