Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Nr postępowania ZAM/63/MP-ZC/2020

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych wraz z egzaminami certyfikowanymi oraz przeprowadzenie szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla uczestników projektu  „Zrealizowany cel zawodowy”.

 

Zamawiający informuje, że wydłuża termin składania ofert do dnia 27.01.2021 r. do godz. 9.00 oraz wyznacza nowy termin otwarcia ofert, w dniu 27.01.2021 r., godz. 9.15.

Zapytanie ofertowe

realizowane na podstawie art. 138o z uwzględnieniem art. 5c ust. 2

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

Nr postępowania ZAM/36/CP/2020

 

Oferta złożona na realizację usługi w zakresie fizycznej ochrony mienia znajdującego się w budynku zlokalizowanym w Częstochowie przy ul. Wały Dwernickiego 117/121, stanowiącym własność Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., wraz z obsługą recepcji i świadczeniem prac porządkowych w okresie od 1.11.2020 r. do 31.10.2021 r.

 

Zapytanie ofertowe

realizowane na podstawie art. 138o z uwzględnieniem art. 5c ust. 2

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

Nr postępowania ZAM/35/CP/2020

 

Usługa w zakresie fizycznej ochrony mienia znajdującego się w budynku zlokalizowanym w Częstochowie przy ul. Odlewników 43, stanowiącym własność Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., wraz ze świadczeniem prac porządkowych w okresie od 1.11.2020 r. do 31.10.2021 r.

 

Zapytanie ofertowe

realizowane na podstawie art. 138o z uwzględnieniem art. 5c ust. 2

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

Nr postępowania ZAM/34/CP/2020

 

Usługa w zakresie fizycznej ochrony mienia znajdującego się w budynku zlokalizowanym w Częstochowie przy ul. Ekonomicznej 5, stanowiącym własność Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., wraz ze świadczeniem prac porządkowych w okresie od 1.11.2020 r. do 31.10.2021 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. części nr: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI

 

nr sprawy ZAM/30/MP-ZC/2020

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi prowadzenia szkoleń/kursów zawodowych wraz z egzaminami certyfikowanymi oraz prowadzenia szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla uczestników projektu „Zrealizowany cel zawodowy”.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Nr postępowania ZAM/30/MP-ZC/2020

 

w przetargu nieograniczonym dot. świadczenia usługi prowadzenia szkoleń/kursów zawodowych wraz z egzaminami certyfikowanymi oraz prowadzenia szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla uczestników projektu  „Zrealizowany cel zawodowy”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. części nr: I, II, III, IV.

 

nr sprawy ZAM/29/MP-LP/2020


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi prowadzenia szkoleń/kursów zawodowych wraz z egzaminami certyfikowanymi oraz prowadzenia szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla uczestników projektu „Nowa praca – lepsza przyszłość”.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Nr postępowania ZAM/30/MP-ZC/2020

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przeprowadzenia szkoleń/kursów zawodowych wraz z egzaminami certyfikowanymi oraz przeprowadzenia szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla uczestników projektu „Zrealizowany cel zawodowy”

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Nr postępowania ZAM/29/MP-LP/2020

 

w przetargu nieograniczonym dot. świadczenia usługi prowadzenia szkoleń/kursów zawodowych wraz z egzaminami certyfikowanymi oraz prowadzenia szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla uczestników projektu  „Nowa praca – lepsza przyszłość”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Nr postępowania ZAM/29/MP-LP/2020

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi prowadzenia szkoleń/kursów zawodowych wraz z egzaminami certyfikowanymi oraz prowadzenia szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla uczestników projektu  „Nowa praca – lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020,Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.