Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

horeca logo wwwO projekcie:
Projekt pn. „Udzielenie pomocy finansowej na przedsięwzięcia MŚP prowadzącym działalność w sektorze hotelarstwa, gastronomii, turystyki lub kultury na realizację przedsięwzięć MŚP w ramach Inwestycji A1.2.1 KPO z regionu nr 4 obejmującego województwa: łódzkie, opolskie i śląskie”, realizowany jest w ramach programu finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

 

Wartość projektu i dofinansowania:
Całkowita wartość projektu: 223 397 415, 00 PLN
Wysokość wkładu ze środków KPO: 100% wartości projektu
Termin realizacji projektu: 01.01.2024 r. – 31.05.2026 r.

 

Opis projektu
Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województw: śląskiego, opolskiego i łódzkiego z branż:

 • hotelarstwo
 • gastronomia (HoReCa)
 • turystyka
 • kultura

 

Grupa docelowa
MŚP sektora HoReCa, turystyka i kultura, które ucierpiały w wyniku pandemii COVID-19.


Projekt skierowany do firm, które doświadczyły trudności finansowych w związku z pandemią COVID-19. Firmy będą musiały udokumentować spadki obrotów na poziomie co najmniej 30%, w 2020 r. lub 2021 r.


Dywersyfikacja działalności nie może prowadzić do rezygnacji przez MŚP z działalności w sektorach: hotelarstwa, gastronomii (HoReCa), turystyki, kultury.


Celem dywersyfikacji powinno być wprowadzenie nowej usługi i/lub produktu w przedsiębiorstwie.


Wsparcie finansowe realizowane będzie w formie refundacji poniesionych kosztów na:

 • inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, takie jak roboty budowlane (w tym budowa i rozbudowa obiektów), nowe linie produkcyjne, maszyny i urządzenia niezbędne do uruchomienia nowych produktów/usług, inwestycje związane z zieloną transformacją (w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, poprzez prace projektowe, recykling/ponowne wykorzystanie odpadów), a także wdrażanie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej i inwestycje związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów czy sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa;
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z rozszerzaniem lub zmianą profilu działalności przedsiębiorstwa, obsługą klienta, wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnych;
 • usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, w tym np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.

Kwoty wsparcia

 • min. 50 tys. zł,
 • max. 540 tys. Zł

Wsparcie udzielane MŚP będzie stanowiło pomoc de minimis

 

Warunki dodatkowe:
Minimum 10% wkładu własnego kosztów kwalifikowalnych
VAT nie jest kwalifikowany
max. wartość kosztów kwalifikowalnych (wsparcie i wkład własny) wynosi 600 tys. zł

 

Cel projektu:
ograniczenie wpływu COVID-19 i skutków spowodowanego przez niego kryzysu wśród MŚP z sektora hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka, kultura w województwach: śląskim, opolskim i łódzkim.

 

Etapy projektu:
ogłoszenie naboru przez PARP, ocena wniosków, zawierania umów o objęcie przedsięwzięcia MŚP wsparciem, rozliczenie przedsięwzięć MŚP, kontrole.

 

Rezultat projektu:
Planowane efekty projektu zakładają udzielenie wsparcia łącznie dla 673 przedsięwzięć MSP, w tym:

 • dla województwa śląskiego  – 401 szt.
 • dla województwa opolskiego – 94 szt.
 • dla województwa łódzkiego – 178 szt.

 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A z Bielska-Białej realizuje projekt na terenie woj. śląskiego, opolskiego i łódzkiego we współpracy z:

 • Agencją Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
 • Rudzką Agencją Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o.o.
 • Fundacją Rozwoju Śląska w Opolu
 • Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.horeca-kpo.pl