Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

 
 
 
Fundusz nie udziela już pożyczek. Działalność Funduszu Pożyczkowego po 30.09.2019 r. polega na zarządzaniu środkami wracającymi z pożyczek udzielonych MŚP do czasu ich całkowitej spłaty.

 

Beneficjent: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Cel projektu: zapewnienie dostępu do zewnętrznych źródeł kapitału mikro, małym i średnim przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie województwa śląskiego, a tym samym wzmocnieniu gospodarki regionu.

 

Oferta
Dla kogo?
Na co przeznaczyć?
Kontakt
Do pobrania

Fundusz oferuje niskooprocentowane pożyczki przedsiębiorcom prowadzącym działalność w dowolnej formie organizacyjno-prawnej.

 

 • Minimalna kwota pożyczki 10 000 zł, maksymalna 234 000 zł.
 • Okres spłaty zobowiązania do 60 miesięcy.
 • Karencja spłaty kapitału do 6 miesięcy.
 • Waluta pożyczki PLN.
 • Wymagany wkład własny na poziomie min. 15% wartości finansowanego przedsięwzięcia.
 • Warunkiem ubiegania się o pożyczkę jest złożenie kompletnego wniosku wraz z dokumentacją.

 

 

Przedsiębiorcy znajdujący się we wczesnej fazie rozwoju lub ekspansji, posiadający zdolność kredytową. Osoby, które zdecydowały się założyć własną działalność mogą ubiegać się o pożyczkę z naszego Funduszu bez względu na czas prowadzenia działalności. Nasza oferta jest skierowana również do przedsiębiorców, którzy skorzystali z dotacji na otwarcie własnej firmy.

O pożyczkę mogą ubiegać się przedsiębiorcy spełniający łącznie następujące kryteria:

 • nie są przedsiębiorcami znajdującymi się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.);
 • nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego;
 • są mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 zarejestrowanym, posiadającym siedzibę na terenie województwa śląskiego;
 • są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną;
 • nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa oraz wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji, w szczególności na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

 

NA CO PRZEZNACZYĆ

Ze środków pożyczki mogą być finansowane w ramach działalność gospodarczej mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy :

 • zakupy wyposażenia, w tym maszyn i urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatury, w tym na tworzenie nowych miejsc pracy, środków transportu, wyposażenia biurowego, infrastruktury technicznej bezpośrednio związane z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 • zakup nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu, bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, rozbudowa, adaptacja, remont i modernizacja obiektów produkcyjnych, usługowych i handlowych oraz lokali bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • zakupy materiałów, surowców oraz towarów handlowych niezbędnych do realizacji założonego przedsięwzięcia gospodarczego, z zastrzeżeniem, że wsparcie zostanie udzielone wyłącznie w przypadku powiązania z planem rozwoju firmy,
 • inne przedsięwzięcia w zakresie wspierania działalności gospodarczej przedsiębiorców, zgodne ze statutem ARR i zaakceptowane przez Fundusz, m.in. wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych i inne cele gospodarcze przyczyniający się do rozwoju MŚP.

Pożyczka nie może być przeznaczona na:

 • refinansowanie zadłużenia, w tym na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych podmiotów;
 • spłatę zobowiązań publiczno-prawnych;
 • cele niezwiązane bezpośrednio z działalnością gospodarczą MŚP;
 • pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub na cele konsumpcyjne;
 • współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE bądź wydatków współfinansowanych z innego instrumentu finansowego UE, Funduszy Strukturalnych, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.

 

 

Biuro projektu:
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 6, 42-202 Częstochowa
Tel./fax (34) 360 57 46 , kom. 609 980 444

Godziny pracy: pn. – pt. od 8.00 do 15.00

 

Grażyna Wojtysiak - Kierownik projektu [email: gwojtysiak@arr.czestochowa.pl]

 

 

 

Beneficjent: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

 

Cel projektu: zapewnienie dostępu do zewnętrznych źródeł kapitału mikro, małym i średnim przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie województwa śląskiego, a tym samym wzmocnieniu gospodarki regionu.

 

Realizowane działania:

Fundusz oferuje niskooprocentowane pożyczki przedsiębiorcom prowadzącym działalność w dowolnej formie organizacyjno-prawnej.

 

 • Minimalna kwota pożyczki 10 000 zł, maksymalna 250 000 zł.
 • Okres spłaty zobowiązania do 60 miesięcy.
 • Karencja spłaty kapitału do 6 miesięcy.
 • Waluta pożyczki PLN.
 • Wymagany wkład własny na poziomie min. 15% wartości finansowanego przedsięwzięcia.
 • Warunkiem ubiegania się o pożyczkę jest złożenie kompletnego wniosku wraz z dokumentacją.

 

Kto może skorzystać z pożyczki?

Przedsiębiorcy znajdujący się we wczesnej fazie rozwoju lub ekspansji, posiadający zdolność kredytową. Osoby, które zdecydowały się założyć własną działalność mogą ubiegać się o pożyczkę z naszego Funduszu bez względu na czas prowadzenia działalności. Nasza oferta jest skierowana również do przedsiębiorców, którzy skorzystali z dotacji na otwarcie własnej firmy.

 

Na co można przeznaczyć środki z pożyczki?

Ze środków pożyczki mogą być finansowane zakupy wyposażenia, w tym maszyn i urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatury, środków transportu, wyposażenia biurowego, infrastruktury technicznej bezpośrednio związane z celem realizowanego przedsięwzięcia, zakup nieruchomości bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, rozbudowa, adaptacja, modernizacja obiektów produkcyjno - usługowych, zakupy materiałów, surowców oraz towarów handlowych niezbędnych do realizacji założonego przedsięwzięcia gospodarczego, a także inne przedsięwzięcia w zakresie wspierania działalności gospodarczej przedsiębiorców, zgodne ze statutem ARR i zaakceptowane przez Fundusz.
Pożyczka nie może być przeznaczona na finansowanie celów konsumpcyjnych.

 

Kontakt:
Biuro projektu:

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 6, 42-202 Częstochowa
Tel./fax (34) 360 57 46 , kom. 609 980 444

Godziny pracy: pn. – pt. od 8.00 do 15.00

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Funduszu Pożyczkowego - zapoznasz się TUTAJ

Lista dokumentów niezbędnych do udzielenia pożyczki - zapoznasz się TUTAJ

Załącznik 1 do Regulaminu TMOiP - zapoznasz się TUTAJ

Załącznik 2 do Regulaminu WNIOSEK - zapoznasz się TUTAJ

Załącznik 3 do Regulaminu WZÓR UMOWY - zapoznasz się TUTAJ

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia - zapoznasz się TUTAJ

Załącznik nr W1 Kwestionariusz Osobowy - zapoznasz się TUTAJ

Oświadczenie o stanie cywilnym - zapoznasz się TUTAJ

Załącznik nr W2 Oświadczenie o niekaralności - zapoznasz się TUTAJ

Załącznik nr W3 US i ZUS - osoba prawna - zapoznasz się TUTAJ

Załącznik nr W3 US i ZUS - osoba fizyczna - zapoznasz się TUTAJ

Załącznik nr W4 uproszczona księgowość rachunek wyników - zapoznasz się TUTAJ

Załącznik nr W5 pełna księgowość PDF - zapoznasz się TUTAJ

 

Podpisane Porozumienie

W dniu 03.10.2013 r. Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. wraz z Częstochowską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości podpisała Porozumienie w sprawie wzajemnej promocji. Celem porozumienia jest wykorzystanie doświadczeń Agencji i Izby w zakresie promocji i prezentacji oferty dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach realizacji projektu pod nazwą „Fundusz Pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego". Jednocześnie Agencja będzie promowała działania Izby określone na stronie internetowej www.cirzem.pl. Obustronna współpraca skierowana jest do przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem swojej firmy.