Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

logotypy ue

 
 Projekt „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”  realizowany
przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dofinansowanie projektu z UE: 556 175 572, 36 PLN

 

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej w tym
usługi doradztwa i szkolenia

 

w ramach
„Rządowego Programu Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” oraz „Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 (FERS)” finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w okresie programowania 2021 – 2027 oraz Funduszu Pracy.

 

Oferta
Dla kogo i na jakich warunkach
Tryb składania wniosków i wzory dokumentów
Szkolenia i doradztwo
Kontakt

Szanowni Państwo!
W nawiązaniu do podpisanej w dniu 18.06.2024r. Umowy Operacyjnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego nr 2/WWS/224/2024/XI/EFS/047 KONSORCJUM w składzie: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku – Białej (Lider Konsorcjum), Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Spółka z o.o., Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, działający wspólnie jako PARTNERZY FINANSUJĄCY, ogłaszają:

wws logotypyNabór wniosków o udzielenie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach programu Pierwszy biznes- Wsparcie w starcie rozpoczynamy w dniu 02.07.2024r. w Makroregionie południowym obejmującym województwa: śląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, świętokrzyskie i łódzkie.


Środki przeznaczone na realizację programu Pierwszy biznes- Wsparcie w starcie w Makroregionie południowym wynoszą łącznie: 16 680 000,00 zł  


Celem realizacji projektu jest udzielenie wsparcia finansowego, szkoleniowego oraz doradczego dla osób, które planują podjęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia szkoleniowego i doradczego pożyczkobiorcom w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

 

 • Warunkiem ubiegania się o pożyczkę jest złożenie kompletnego wniosku wraz z dokumentacją.

 

Kto może ubiegać się o pożyczkę?

 • bezrobotni,
 • poszukujący pracy, niezatrudnieni i niewykonujący innej pracy zarobkowej,
 • studenci ostatniego roku studiów, niezatrudnieni i niewykonujący innej pracy zarobkowej,
 • poszukujący pracy opiekunowie osób z niepełnosprawnością,
 • poszukujący pracy, których średniomiesięczne przychody z okresu ostatnich trzech miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku o pożyczkę nie przekraczały przeciętnego wynagrodzenia.

Podstawowe warunki do spełnienia przez Wnioskodawcę:

 • w okresie 12 miesięcy (poprzedzających dzień złożenia wniosku) nie prowadził działalności gospodarczej oraz nie pozostawał w okresie zawieszenia wykonywania tej działalności),
 • w okresie dwóch lat (przed dniem złożenia wniosku o pożyczkę) nie był skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • na dzień składania wniosku nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań publicznoprawnych lub cywilnoprawnych

 

Na jakich warunkach można otrzymać pożyczkę?

 

Maksymalna wartość pożyczki nie może przekroczyć 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, które obowiązuje w dniu złożenia wniosku i obowiązującego w dniu podpisania umowy z pożyczkobiorcą.
-    Na dzień 10 czerwca 2024r. wysokość przeciętnego wynagrodzenia wynosi: 8 147,38 zł.

 

Okres spłaty – do 7 lat, w tym możliwy okres karencji w spłacie kapitału do 12 m-cy.

 

Oprocentowanie stałe w skali roku, aktualnie wynosi:

 • 0,1 stopy redyskonta weksli dla pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych lub pożyczek dla poszukujących pracy opiekunów osób z niepełnosprawnościami, tj. aktualnie 0,58%

lub

 • 0,25 stopy redyskonta weksli  dla pozostałych osób, tj. aktualnie 1,45%

 

 • Aktualna stopa redyskonta weksli obowiązująca od dnia 05 października 2023r. wynosi 5,80%

Przeznaczenie środków z pożyczki


Środki pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej są przeznaczane wyłącznie na wydatki niezbędne do jej podjęcia zgodnie z Regulaminem, ponoszone przez pożyczkobiorców zgodnie z regulacjami unijnymi i krajowymi.

 

Pożyczki nie mogą być łączone z innymi środkami publicznymi, w tym środkami unijnymi, przeznaczonymi na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Umorzenia kapitału pożyczki


Możliwe jest częściowe umorzenie pożyczki po spełnieniu określonych w Regulaminie warunków w części równej 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia nie więcej niż 50 % wartości pożyczki.


Opłaty za udzielenie pożyczki


Pożyczkobiorca nie ponosi prowizji i opłat za czynności związane z udzieleniem.

Wymagane zabezpieczenie pożyczki


Obligatoryjnym zabezpieczenie spłaty i zwrotu pożyczki jest: weksel własny in blanco i poręczenie dwóch osób fizycznych


W zależności od oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego, zamiast poręczenia, może być ustanowione inne zabezpieczenie spłaty zaakceptowane przez partnera finansującego.


Wszystkie warunki określone szczegółowo w Regulaminie

Regulamin nr. 3 - "Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” - z dnia 02 lipca 2024 roku

Tryb składania wniosków i wzory dokumentów


Partnerzy finansujący przyjmują wnioski o pożyczki do czasu wyczerpania się środków przeznaczonych na realizację programu w ramach Makroregionu południowego.


Wnioski można składać w wersji papierowej lub elektronicznej zgodnie z opisaną w Zasadach naboru i rozpatrywania wniosków procedurą.


W załączeniu przedstawiamy kompletny wykaz placówek w całym Makroregionie południowym wraz z  danymi do kontaktu poszczególnych Partnerów Finansujących i ich placówek.


Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w ramach całego Makroregionu południowego. Natomiast po uzyskaniu ewentualnej negatywnej decyzji co do złożonego wniosku, może złożyć kolejny wniosek. Zalecamy by wnioski składać do partnera finansującego najbliżej umiejscowionego w stosunku do planowanego miejsca wykonywania działalności gospodarczej.


Wniosek w formie papierowej wraz z załącznikami należy dostarczać w formie wydruku podpisanego czytelnie do wybranego partnera finansującego na adres wskazany w wykazie placówek i jego stronie internetowej (jego siedziby, biura lub placówki terenowej).


Wniosek w wersji elektronicznej wraz z załącznikami opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym należy przesłać na wskazany w wykazie placówek adres mailowy wybranego partnera finansującego.


Kontakt do biura Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.:
Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 6, 42-202 Częstochowa,
mail: wws@arr.czestochowa.pl, tel. 609-980-444, 34/360-56-88 wew.23

 

Kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni roboczych od daty ich złożenia.


Poniżej publikujemy Regulamin udzielania pożyczki na  podjęcie działalności gospodarczej oraz świadczenia usług doradztwa szkoleń wraz z wnioskiem i wymaganymi załącznikami.


Wnioskodawca zobligowany jest do stosowania wersji kolorowej wniosku i załączników. W przypadku braku możliwości przygotowania wydruku papierowego w kolorze należy wypełnić wniosek i załączniki w udostępnionej wersji monochromatycznej dokumentów.


ZŁÓŻ PRAWIDŁOWO WNIOSEK tj.  ZGODNIE ZE SCHEMATEM SKŁADANIA WNIOSKU

schemat dot. skladania wniosku WWS

 

 kafelek kolor                      kafelek mono

 

REGULAMIN nr 3 udzielania pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej oraz świadczenia usług doradztwa i szkoleń

 

Lista dokumentów do złożenia:


WNIOSEK o udzielenie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Programu Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie


ZAŁĄCZNIKI do wniosku:

 1. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (Załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie pożyczki – UWAGA wypełnia Partner finansujący, dlatego brak możliwości pobrania pliku)
 2. Oświadczenie o pomocy de minimis (Załącznik nr 2 do Wniosku o udzielenie pożyczki)
 3. Oświadczenie o nieubieganiu się o inne środki publiczne na wnioskowane przedsięwzięcie (Załącznik nr 3 do Wniosku o udzielenie pożyczki)
 4. Oświadczenie majątkowe wnioskodawcy/poręczyciela (Załącznik nr 4 do Wniosku o udzielenie pożyczki)
 5. Oświadczenie o niewykonywaniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (Załącznik nr 5 do Wniosku o udzielenie pożyczki)
 6. Oświadczenie o byciu opiekunem osoby z niepełnosprawnością (Załącznik nr 6 do Wniosku o udzielenie pożyczki) (jeśli dotyczy)
 7. Potwierdzenie osiąganych dochodów przez poręczyciela (oraz małżonka poręczyciela i małżonka wnioskodawcy w przypadku wspólnoty majątkowej małżeńskiej) np. zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokościach wynagrodzenia (Załącznik nr 7 do Wniosku o udzielenie pożyczki - zaświadczenie może być dostarczone na innym druku pod warunkiem zawarcia w nim wszystkich wymaganych informacji
 8. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezgłoszeniu wnioskodawcy do ubezpieczenia (jeśli dotyczy, w przypadku zgłoszenia zaświadczenie o formie zgłoszenia)
 9. Kopia/kopie Zaświadczenia/Zaświadczeń o pomocy de minimis (dotyczy Wnioskodawcy, który otrzymał pomoc de minimis w okresie ostatnich trzech lat podatkowych), potwierdzona ze zgodnością z oryginałem
 10. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z wpłatami odpowiednich należności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku
 11. Zaświadczenie z uczelni o kontynuacji nauki na ostatnim roku studiów (dotyczy studenta)
 12. Zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy potwierdzające posiadanie statusu bezrobotnego (dotyczy bezrobotnego)
 13. Zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy potwierdzające posiadanie statusu poszukującego pracy (dotyczy poszukującego pracy)
 14. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji lub kopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (dotyczy opiekuna osoby z niepełnosprawnością)
 15. Oświadczenie potwierdzające prawo opieki (dotyczy opiekuna osoby z niepełnosprawnością)
 16. Zaświadczenie potwierdzające wysokość  osiąganych przychodów z okresu ostatnich trzech miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku o pożyczkę (jeśli dotyczy)

 

Dodatkowe załączniki wymagane przez Partnera Finansowego:

 1. Oświadczenia wnioskodawcy (Załącznik nr 8 do Wniosku o udzielenie pożyczki)
 2. Klauzula informacyjna i (RODO) (Załącznik nr 9a do Wniosku o udzielenie pożyczki)
 3. FERS Klauzula Informacyjna (Załącznik nr 9b do Wniosku o udzielenie pożyczki)
 4. Klauzula informacyjna BGK (Załącznik nr 9c do Wniosku o udzielenie pożyczki)
 5. Upoważnienie do BIG InfoMonitor konsument (Załącznik nr 10a do Wniosku o udzielenie pożyczki)
 6. Upoważnienie do BIG InfoMonitor przedsiębiorstw (Załącznik nr 10b do Wniosku o udzielenie pożyczki) (jeżeli dotyczy np. dłużnik rzeczowy, poręczyciel prowadzący działalność gospodarczą)
 7. Arkusz finansowy – kalkulacja przychodów, prognoza finansowa uproszczona  (Załącznik nr 11 do Wniosku o udzielenie pożyczki), (przedstawiona kalkulacja powinna przedstawiać wszystkie prognozowane dane finansowe planowanej do uruchomienia działalności gospodarczej min. w okresie pierwszych trzech lat działalności)
 8. Arkusz sprawozdanie finansowe dla poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą - uproszczona forma rozliczenia (Załącznik nr 12 a do Wniosku o udzielenie pożyczki) lub dla poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą – pełna księgowość (Załącznik nr 12 b do Wniosku o udzielenie pożyczki) (jeśli dotyczy) (przedstawiona kalkulacja powinna przedstawiać wszystkie prognozowane dane finansowe prowadzonej działalności gospodarczej min. w okresie kolejnych trzech lat działalności)
 9. Oświadczenie wnioskodawcy/pożyczkobiorcy o niepodleganiu wykluczeniu z tytułu sankcji (Załącznik nr 13 do Wniosku o udzielenie pożyczki)
 10. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc publiczną de minimis (Załącznik nr 14 do Wniosku o udzielenie pożyczki) (elementy formularza dotyczące parametrów działalności do uzupełnienia na dzień podpisania umowy)

Dodatkowe dokumenty do zapoznania się:

 

 1. Porozumienie stron ws. współadministrowania i wzajemnego udostępniania powierzonych danych osobowych
 2. Zasady naboru i rozpatrywania wniosków o udzielnie pożyczki

 

Dokumenty związane z zawarciem umowy pożyczki:

 1. Wzór Oświadczenia MŚP (do uzupełnienia i dostarczenia po decyzji i założeniu działalności gospodarczej a przed podpisaniem umowy pożyczki)
 2. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc publiczną de minimis (aktualizacja formularza złożonego z wnioskiem o udzielenie pożyczki)
 3. Oświadczenie o pomocy de minimis (aktualizacja oświadczenia złożonego z wnioskiem o udzielenie pożyczki)
 4. Wzór Umowy pożyczki WWS
 5. Oświadczenie wspólnika spółki cywilnej (Załącznik nr Regulaminu nr 3 udzielania pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej oraz świadczenia usług doradztwa i szkoleń w ramach „Rządowego Programu Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” oraz „Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 (FERS) (jeśli dotyczy)
 6. Zasady dokumentowania i rozliczania wydatków WWS (załącznik nr 1 do umowy pożyczki WWS)
 7. Zasady przeprowadzania kontroli WWS (załącznik nr 2 do umowy pożyczki WWS)
 8. Harmonogram Spłat (załącznik nr 3 do umowy pożyczki WWS) (załącznik generowany przy podpisaniu umowy pożyczki w wersji prognozowanej i po wypłacie w ostateczny/rzeczywisty harmonogram spłat)
 9. Tabela opłat i prowizji WWS

Osoby do kontaktu w sprawie informacji o pożyczce Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie dostępne w godzinach otwarcia biura Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.:

 

Grażyna Wojtysiak
mail: wws@arr.czestochowa.pl
tel. 609-980-444, 34/360-56-88 wew. 23

 

Agnieszka Kasprzyk
mail: wws@arr.czestochowa.pl
tel. 609-980-444, 34/360-56-88 wew. 23

Doradztwo i szkolenia w ramach Rządowego Programu Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie dostępne są dla osób ubiegających się o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej i dla pożyczkobiorców po zawarciu umowy pożyczki.

 

Doradztwo oraz szkolenie dla osób ubiegających się o pożyczkę obejmuje w szczególności wsparcie:

 • w przygotowaniu wniosku, sporządzania opisu i kosztorysu przedsięwzięcia,
 • zakładaniu działalności gospodarczej.

 

Doradztwo oraz szkolenie na rzecz osób, którym udzielono pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej obejmuje w szczególności tematyki:

 • prowadzenia działalności gospodarczej,
 • formy opodatkowania działalności gospodarczej,
 • prowadzenia księgowości

Uzyskanie doradztwa i szkoleń przez pożyczkobiorcę stanowi pomoc de minimis.


Usługi doradztwa i szkoleń dla pożyczkobiorców świadczone są zgodnie z Regulaminem na podstawie informacji zawartej we Wniosku o udzielenie pożyczki.

 

Sprawdź najbliższe szkolenie: HARMONOGRAM WSPARCIA SZKOLENIOWO-DORADCZEGO

 

logo bgkProjekt „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”  realizowany
przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Dofinansowanie projektu z UE: 556 175 572, 36 PLN

 

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej, oraz
                                                                                      usługi doradztwa i szkolenia

w ramach
„Rządowego Programu Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” oraz „Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 (FERS)” finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w okresie programowania 2021 – 2027 oraz Funduszu Pracy.