Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Projekt: „Stworzenie Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii”

 

Okres realizacji projektu: od 01. 01. 2005 r. - 29.02.2008 r.

 

Cel Projektu

stworzenie mechanizmu umożliwiającego skuteczną komunikację pomiędzy przedsiębiorstwami, a instytucjami sektora badawczo-rozwojowego. Stworzona sieć w regionie, miała za zadanie podniesienie konkurencyjności i innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez dostarczenie im wysokiej jakości usług związanych z transferem technologii i innowacjami. Projekt rsptt to sieć wyspecjalizowanych ośrodków, działających w województwie śląskim, opartych na współpracy między regionalnymi organizacjami wsparcia biznesu, samorządem lokalnym, sektorem badawczo-rozwojowym (B+R), a małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP).

 

Osiągnięte rezultaty:

 • zrealizowano 60 audytów technologicznych,
 • pozyskano 23 oferty technologiczne i  9 zapytań o technologię,
 • przeprowadzono 1 szkolenie, 1 warsztat na temat wdrożenia danej technologii, 1 subregionalne dni informacyjne,
 • stworzono i rozwijano 1 sieć transferu innowacji i wymiany informacji,
 • przeprowadzono 173 wizyty w MŚP i instytucjach B+R,
 • 243 osoby z MŚP i JBR uczestniczyły w spotkaniach z konsultantem i w warsztatach na temat wdrożenia danej technologii.

 

Projekt: „Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w woj. śląskim”

 

Okres realizacji projektu: od 01.06.2009r. - 31.05.2011r.

 

Cel Projektu

rozwój sieci promocji i transferu technologii w latach 2009-2011 oraz poprawa wymiany informacji między naukowcami, a przedsiębiorcami prowadząca do zwiększenia innowacyjności firm poprzez unowocześnienie i rozbudowę bazy informacyjnej o dostępnych technologiach oraz spotkania i organizacja inicjatyw kojarzących partnerów oraz promujących nowe rozwiązania opracowane i wdrażane w woj. śląskim.

 

Osiągnięte rezultaty:

 • odbyło się 55 wizyt u przedsiębiorców i jednostkach badawczo-rozwojowych,
 • przeprowadzono 15 diagnoz potrzeb technologicznych,
 • pozyskano 4 oferty technologiczne,
 • zorganizowano konferencję, 4 seminaria/warsztaty, 2 wystawy,
 • wydano 8 biuletynów o transferze technologii.

 

 

Projekt: „Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji (KSI)”

 

Okres realizacji projektu: od 01.10.2009r. - 30.09.2011r.

 

Cel Projektu

wzmocnienie i podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw poprzez wprowadzenie usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym.

 

Osiągnięte rezultaty:

 • świadczenie usług proinnowacyjnych w zakresie audytów technologicznych i transferów technologii, umożliwiło praktyczne wdrożenie w przedsiębiorstwach nowego lub ulepszonego rozwiązania, produktu bądź usługi,
 • przeprowadzono 40 audytów technologicznych,
 • 4 transfery technologii.

 

UE default

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego