Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

ZARZĄD AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO W CZĘSTOCHOWIE SPÓŁKA  AKCYJNA
OGŁASZA

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

 1. Adres nieruchomości oraz oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i wg księgi wieczystej:
  1. nieruchomość położona w Częstochowie przy ul. Szymanowskiego, oznaczona w obrębie 151 jako działka nr 77/25 o powierzchni 0,2136 ha, uregulowana w księdze wieczystej nr CZ1C/00163789/6,
  2. nieruchomość położona w Częstochowie przy ul. Szymanowskiego, oznaczona w obrębie 151 jako działka nr 77/17 o powierzchni 0,0413 ha, uregulowana w księdze wieczystej nr CZ1C/00009595/2,
  3. nieruchomość położona w Częstochowie przy Alei Najświętszej Maryi Panny 49, oznaczona w obrębie 151 jako działka nr 77/16 o powierzchni 0,0453 ha, uregulowana w księdze wieczystej nr CZ1C/00009594/5.
 2. Opis nieruchomości:
  1. działka nr 77/25 zlokalizowana w dzielnicy Śródmieście. Działka ta w opisie klasy użytków stanowi na całym obszarze tereny mieszkaniowe B. Na działce znajduje się budynek o funkcji transportu i łączności, oznaczony w kartotece budynków numerem ewidencyjnym 72, murowany, mieszczący jedną kondygnację nadziemną, o powierzchni zabudowy 120 m2. Ponadto na terenie nieruchomości znajduje się wiata śmietnikowa dla budynku przy ul. Nowowiejskiego 2, do budynku dobudowano wiatrołap. Ogrodzenie działki nr 77/10 położonej przy Alei Najświętszej Maryi Panny 47 częściowo wchodzi na teren działki,
  2. działka nr 77/17 zlokalizowana w dzielnicy Śródmieście. Działka ta w opisie klasy użytków stanowi na całym obszarze tereny mieszkaniowe B,
  3. działka nr 77/16 zlokalizowana w dzielnicy Śródmieście. Działka ta w opisie klasy użytków stanowi na całym obszarze tereny mieszkaniowe B. Na działce znajduje się budynek o funkcji mieszkalnej, oznaczony w kartotece budynków numerem ewidencyjnym 7, murowany, mieszczący dwie kondygnacje nadziemne i jedną podziemną, o powierzchni zabudowy 401 m2. Budynek ze względu na zły stan techniczny został objęty zakazem użytkowania, zgodnie z decyzją nr 223/12 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Częstochowy z dnia 21 maja 2012 r. o zakazie użytkowania w całości budynku frontowego.
 3. Obszar wszystkich nieruchomości wskazanych w ust. 2 tworzy integralną całość. Przedmiot sprzedaży stanowić będą łącznie wszystkie nieruchomości.
 4. W stosunku do działki nr 77/25, przed Sądem Rejonowym w Częstochowie I Wydział Cywilny toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia służebności gruntowej przejazdu i przechodu.
 5. Przeznaczenie nieruchomości:
  nieruchomości położone są na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uchwałą nr 154.XV.2015 z dnia 24 września 2015 r. Rada Miasta Częstochowy postanowiła o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego również te nieruchomości. Nieruchomości są położone na terenie objętym Miejskim Programem Rewitalizacji, uchwalonym przez Radę Miasta Częstochowy uchwałą nr 548.XL.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla miasta Częstochowy na lata 2017-2023. Na wniosek podmiotu trzeciego Prezydent Miasta Częstochowy decyzją nr 297 z dnia 16.05.2016 roku ustalił warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ww. nieruchomości.
 6. Nieruchomości znajdują się na terenie zabytkowego układu urbanistycznego miasta Częstochowy, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/39/76 Śląskiej Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków prowadzonej przez Śląskiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.
 7. Forma sprzedaży nieruchomości: sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 8. Cena wywoławcza: 3 192 000,00 zł brutto.
 9. Wadium należy wnieść w pieniądzu w wysokości: 160 000,00 zł
 10. Wpłata wadium oznacza akceptację przez oferenta Warunków Przetargu, które są dostępne w siedzibie Spółki oraz na stronie http://www.arr.czestochowa.pl/inwestycje-i-inwestorzy/aleja-najswietszej-maryi-panny-49

 

WARUNKI PRZETARGU:

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 12.06.2018 roku (wtorek) o godz. 12.00 w siedzibie Spółki, Aleja Najświętszej Maryi Panny 24, 42-200 Częstochowa.
 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu na konto Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A: ING Bank Śląski S.A. 71 1050 1142 1000 0022 7660 5710. Za dzień wpłacenia wadium uważa się dzień wpływu na ww. konto.
 3. Termin wpłacenia wadium upływa w dniu 05.06.2018 roku (wtorek). Wpłacone wadium zostanie:
  1. zaliczone bez odsetek na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  2. zwrócone bez odsetek w ciągu trzech dni roboczych, licząc od dnia zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  3. zatrzymane (nie podlega zwrotowi), w razie uchylania się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy.
 4. Przetarg poprowadzi komisja przetargowa powołana przez Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
 5. Wysokość postąpienia ustala się w wysokości 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
 6. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 7. Przetarg będzie rozstrzygnięty (ważny) bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 8. Cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu należy wpłacić na rachunek ING Bank Śląski S.A. 71 1050 1142 1000 0022 7660 5710 przed zawarciem umowy notarialnej. Powyższa kwota powinna być zaksięgowana na koncie ING Bank Śląski S.A. 71 1050 1142 1000 0022 7660 5710 na 7 (słownie: siedem) dni przed spisaniem aktu notarialnego.
 9. Koszty notarialne poniesie nabywca.
 10. Nabywca w terminie 2 lat od daty nabycia nieruchomości zobowiązuje się do zagospodarowania nieruchomości poprzez wybudowanie na nich budynku / budynków, którego / których powierzchnia biurowa będzie wynosiła co najmniej 35% całkowitej powierzchni użytkowej budynku / budynków, a także zobowiązuje się do wybudowania co najmniej 50 miejsc parkingowych na terenie nieruchomości. Inwestycja powinna być zgodna z założeniami Miejskiego Programu Rewitalizacji uchwalonego przez Radę Miasta Częstochowy uchwałą nr 548.XL.2017 w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla miasta Częstochowy na lata 2017-2023 podjętą dnia 24 kwietnia 2017 r. Wykonanie zobowiązania dotyczącego zgodności inwestycji z Miejskim Programem Rewitalizacji lub w zakresie dotyczącym przeznaczenia powierzchni budynku / budynków i liczby miejsc parkingowych obwarowane będzie obowiązkiem zapłaty na rzecz Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. kary umownej w wysokości 1 mln zł (słownie: jeden milion złotych).
 11. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 10 wraz obwarowaniem karą umowną zostanie zawarte w akcie notarialnym sprzedaży nieruchomości.
 12. Przetarg może być w każdym czasie odwołany, unieważniony lub zamknięty bez wyboru oferenta. Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. zastrzega sobie prawo zmiany Warunków Przetargu. Ponadto Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy z oferentem wyłonionym w przetargu, jeżeli w akcie notarialnym sprzedaży nieruchomości nie zostanie zawarte jego zobowiązanie, o którym mowa ust. 10, obwarowane wskazaną powyżej karą umowną.
 13. Dodatkowych informacji dotyczących nieruchomości udziela się w siedzibie Spółki, Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8 lub telefonicznie nr 34 360 56 88. W siedzibie Spółki, Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8 udostępnia się do wglądu mapy oraz inne dokumenty dotyczące nieruchomości, których dotyczy przetarg.

 


WYNIKI

W dniu 12 czerwca 2018 r. odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż stanowiących integralną całość nieruchomości należących do Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. położonych w Częstochowie:  przy ul. Szymanowskiego, działka nr ewid. 77/25 obręb 151, KW nr CZ1C/00163789/6, działka nr ewid. 77/17 obręb 151 KW nr  nr CZ1C/00009595/2 oraz przy Alei Najświętszej Maryi Panny działka nr ewid. 77/16, obręb 151, KW nr CZ1C/00163789/6.


Do przetargu przystąpił jeden podmiot: KAR-BUD DEWELOPMENT Sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, wpłacając wymagane wadium, a następnie składając ofertę na kwotę 3 224 000 zł. tj. o 32 000 zł. wyższą od ceny wywoławczej, która zgodnie z ogłoszeniem o przetargu wynosiła 3 192 000 zł.  Oferent ten spełnił wszystkie wymagane w ogłoszeniu o przetargu warunki. Jednocześnie nie stwierdzono żadnych przesłanek wykluczających tego Oferenta z postępowania przetargowego lub skutkujących odrzuceniem jego oferty. Tym samym, wobec braku innych ofert, złożona przez KAR-BUD DEWELOPMENT Sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie oferta została uznana za najkorzystniejszą.