Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Zrealizowany cel zawodowy

O projekcie
Dla pracodawcy
Rekrutacja
Formy wsparcia
Dokumenty do pobrania
Kontakt

Projekt „Zrealizowany cel zawodowy”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

Wartość całkowita projektu: 1 986 483,04 zł. w tym wartość dofinansowania 1 887 158,89 zł., w tym  dofinansowanie ze środków UE 1 688 510,58 zł.

 

Projekt jest realizowany w okresie  od 1.11.2019 r. do 29.01.2022 r.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia u 50 osób (w tym 27 kobiet) powyżej 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia i poprawa sytuacji zawodowej osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, ubogich pracujących oraz imigrantów, reemigrantów, osób odchodzących z rolnictwa, z terenu województwa śląskiego, w zakresie zgodnym z zapotrzebowaniem regionalnego rynku pracy.
 

Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy województwa śląskiego, powyżej 30 roku życia, którzy są:

 1. bezrobotni lub nieaktywni zawodowo, należący co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:
  • osoby powyżej 50 roku życia;
  • kobiety;
  • osoby z niepełnosprawnościami;
  • osoby długotrwale bezrobotne;
  • osoby o niskich kwalifikacjach
 2. pozostałe grupy, zidentyfikowane w ramach RPO WSL 2014-2020, tj.:
  • reemigranci;
  • imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia);
  • osoby ubogie pracujące;
  • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
  • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia.

Wnioskodawca gwarantuje możliwość skorzystania ze wsparcia w projekcie byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO tj. działania 9.1, 9.2, oraz 9.3 RPO WSL (takie osoby będą miały pierwszeństwo udziału w projekcie).
Z udziału w projekcie wyłączone są osoby odbywające karę pozbawienia wolności (z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym).
Przy każdej formie wsparcia dla uczestników/uczestniczek jest przewidziany zwrot kosztów dojazdu oraz możliwość refundacji kosztów zapewnienia opieki nad dzieckiem/osobą zależną.

 

Dla uczestników i uczestniczek  projektu zaplanowano:

 • indywidualne poradnictwo zawodowe, wsparcie coachingowe,  pośrednictwo pracy (50 osób);
 • szkolenia z zakresu doskonalenia kompetencji interpersonalnych i społecznych (50 osób);
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i szkolenia certyfikowane  (50 osób) dostosowane do indywidualnych potrzeb osób, przewidziane stypendium szkoleniowe (50 osób);
 • staże zawodowe u pracodawców dla 15 osób na okres 6 miesięcy (dla wszystkich osób przewidziane stypendium stażowe w wysokości  1017,40 zł netto/m-c);
 • subsydiowane zatrudnienie dla 25 osób na okres 6 miesięcy (dla wszystkich osób przewidziane wynagrodzenie w wysokości  4690 zł brutto brutto/m-c.)

Dla pracodawców:

 • przyjmujących na staż na okres 6 miesięcy: refundacja kosztów wynagrodzenia opiekuna stażysty/ki - 500 zł brutto/m-c, refundacja kosztów materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych wykorzystanych przez stażystę/kę, narzędzi, szkolenie BHP itp.);
 • zatrudniających w ramach zatrudnienia subsydiowanego na okres 6 m-cy: refundacja części kosztów płacy pracownika, w tym wynagrodzenie brutto oraz opłacane od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne  (wkład własny pracodawcy 690 zł), wsparcie to będzie stanowiło pomoc de minimis dla przedsiębiorcy.


Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Planowane efekty:
Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie możliwości zatrudnienia  osób pozostających bez pracy i poprawa sytuacji zawodowej w grupie osób pracujących poprzez podwyższenie kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie doświadczenia zawodowego. Założone wskaźniki efektywności zatrudnieniowej:

 • wśród osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy- 45%;
 • w grupie osób pracujących - 25%;
 • dla pozostałych osób nie należących do ww. grup - 60%.

 


Agencja Rozwoju Regionalnego  w Częstochowie S.A. ogłasza nabór wniosków od Pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem staży zawodowych dla uczestników/czek projektu „Zrealizowany cel zawodowy”.


Nabór wniosków wraz z załącznikami będzie trwać do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tej formy wsparcia.

Korzyści dla przedsiębiorców:

 • przeszkolony w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie stażysta;
 • refundacja kosztów wynagrodzenia opiekuna stażysty/ki - 500 zł brutto/m-c, refundacja kosztów materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych wykorzystanych przez stażystę/kę, koszt eksploatacji materiałów i narzędzi, szkolenie BHP itp.);

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z informacją nt. organizacji staży w zakładce: Dla pracodawcy – Staże.


W tym miejscu znajdują się również dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o zorganizowanie stażu.


Kontakt:
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.,
42-202 Częstochowa, al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6 (I piętro) , tel. 34/360/56/88 wew. 34;
strona internetowa: www.arr.czestochowa.pl./projekty/aktualne/zrealizowany-cel-zawodowy
Osoby do kontaktu:  Agnieszka Hart
email:  ahart@arr.czestochowa.pl

Regulamin organizacji stażu zawodowego

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Wniosek o zawarcie umowy na zorganizowanie stażu

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Wniosek o zawarcie umowy na zorganizowanie stażu

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Wzór umowy trójstronnej w sprawie odbywania stażu

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Wzór umowy trójstronnej w sprawie odbywania stażu

Umowa trójstronna zał. 1 - Program stażu zawodowego

Umowa trójstronna zał. 2 - Lista obecności

Umowa trójstronna zał. 3 - Sprawozdanie z przebiegu stażu wraz z pisemną oceną programu stażu

Umowa trójstronna zał. 4 - Wniosek refundacja opiekuna

Umowa trójstronna zał. 5 - Wniosek refundacja innych kosztów

Umowa trójstronna zał. 6 - Opinia organizatora stażu


Agencja Rozwoju Regionalnego  w Częstochowie S.A. ogłasza nabór wniosków od Pracodawców
zainteresowanych zatrudnieniem subsydiowanym dla uczestników/czek projektu
„Zrealizowany cel zawodowy”.


Nabór wniosków wraz z załącznikami będzie trwać do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tej formy wsparcia.

 

Korzyści dla przedsiębiorców:

 • przeszkolony w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie pracownik;
 • refundacja kosztów płacy pracownika, w tym częściowego wynagrodzenia brutto oraz opłacanych od wynagrodzeń obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne), wsparcie to będzie stanowiło pomoc de minimis dla przedsiębiorcy.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z informacją nt. organizacji zatrudnienia subsydiowanego w zakładce: Dla pracodawcy .


W tym miejscu znajdują się również dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o udzielenie pomocy de minimis na wynagrodzenie w ramach subsydiowanego zatrudnienia w projekcie „Zrealizowany cel zawodowy” .

 

Kontakt:
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.,
42-202 Częstochowa, al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6 (I piętro) , tel. 34/360/56/88 wew. 34;
strona internetowa: www.arr.czestochowa.pl/projekty/aktualne/zrealizowany-cel-zawodowy
Osoba do kontaktu: Agnieszka Hart
email: ahart@arr.czestochowa.pl


W związku ze zmianami organizacji pracy w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., wynikającymi z wprowadzenia pracy zdalnej dla pracowników Agencji oraz innych działań, podejmowanych w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 (choroby powodowanej koronawirusem SARS-CoV-2), do dnia 27 marca br. w sprawie pytań dotyczących realizacji zatrudnienia subsydiowanego, prosimy o kontakt emailowy z podaniem numeru telefonu, pod który będziemy mogli do Państwa oddzwonić.

Regulamin zatrudnienia subsydiowanego

Załącznik nr 1 do Regulaminu Wniosek o udzielenie pomocy de minimis

Załącznik nr 2 do Regulaminu Umowa z pracodawcą z załącznikami

Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pomocy de minimis - oświadczenie

Załącznik nr 2 do wniosku o udzielenie pomocy de minimis - Formularz informacji przedst. przy ubieganiu się o pomoc

Wkrótce

Wkrótce


 

 

 

Biuro projektu mieści się w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
przy Al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6; www.arr.czestochowa.pl
tel. 34/ 360-56-88, wew. 34
e-mail: zrealizowanycelzawodowy@arr.czestochowa.pl
strona: http://www.arr.czestochowa.pl/projekty/aktualne/zrealizowany-cel-zawodowy


Osoby do kontaktu:
Agnieszka Hart e-mail: ahart@arr.czestochowa.pl

 

Agencja Rozwoju Regionalnego  w Częstochowie S.A. ogłasza nabór wniosków od Pracodawców
zainteresowanych zatrudnieniem subsydiowanym dla uczestników/czek projektu
„Zrealizowany cel zawodowy”.


Nabór wniosków wraz z załącznikami będzie trwać do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tej formy wsparcia.

 

Korzyści dla przedsiębiorców:

 • przeszkolony w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie pracownik;
 • refundacja kosztów płacy pracownika, w tym częściowego wynagrodzenia brutto oraz opłacanych od wynagrodzeń obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne), wsparcie to będzie stanowiło pomoc de minimis dla przedsiębiorcy.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z informacją nt. organizacji zatrudnienia subsydiowanego w zakładce: Dla pracodawcy .


W tym miejscu znajdują się również dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o udzielenie pomocy de minimis na wynagrodzenie w ramach subsydiowanego zatrudnienia w projekcie „Zrealizowany cel zawodowy” .

 

Kontakt:
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.,
42-202 Częstochowa, al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6 (I piętro) , tel. 34/360/56/88 wew. 34;
strona internetowa: www.arr.czestochowa.pl/projekty/aktualne/zrealizowany-cel-zawodowy
Osoba do kontaktu: Agnieszka Hart
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


W związku ze zmianami organizacji pracy w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., wynikającymi z wprowadzenia pracy zdalnej dla pracowników Agencji oraz innych działań, podejmowanych w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 (choroby powodowanej koronawirusem SARS-CoV-2), do dnia 27 marca br. w sprawie pytań dotyczących realizacji zatrudnienia subsydiowanego, prosimy o kontakt emailowy z podaniem numeru telefonu, pod który będziemy mogli do Państwa oddzwonić.

 

Regulamin zatrudnienia subsydiowanego

Załącznik nr 1 do Regulaminu Wniosek o udzielenie pomocy de minimis

Załącznik nr 2 do Regulaminu Umowa z pracodawcą z załącznikami

Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pomocy de minimis - oświadczenie

Załącznik nr 2 do wniosku o udzielenie pomocy de minimis - Formularz informacji przedst. przy ubieganiu się o pomoc