Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

nr sprawy ARR/13/MP-CZ/14/P

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz kół zainteresowań w Gimnazjum nr 1 Im. Armii Krajowej w Rędzinach

Szczegółowa informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty