Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Szansa na zatrudnienie


EFSkolor

O projekcie
Dla kogo?
Rekrutacja
Formy wsparcia
Dokumenty do pobrania
Kontakt

Projekt pn. „Szansa na zatrudnienie” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), Poddziałanie 7.4.2 Outplacement. Całkowita wartość projektu wynosi 850.912,50 zł, w tym 723.275,63zł (85%) stanowi wkład Unii Europejskiej.

Projekt jest realizowany w okresie od 1.08.2016 r. do 31.07.2018 r.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie pracowników MŚP, z przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne, z przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej lub z przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej, zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub osób zwolnionych z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu, zamieszkujących na terenie północnego subregionu woj. śląskiego (m. Częstochowa, pow. częstochowski, kłobucki, myszkowski). Udział w projekcie stanowi szansę na znalezienie zatrudnienia przez 20 kobiet i 20 mężczyzn w wieku aktywności zawodowej (30-64), bez względu na wykształcenie.

Planowane efekty projektu:

 • 40 pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy zostanie objętych kompleksowym wsparciem dostosowanym do indywidualnych potrzeb, poprzez doradztwo zawodowe połączone z Indywidualnym Planem Działania, poradnictwo psychologiczne, szkolenia aktywizujące, szkolenia zawodowe,
 • 12 osób odbędzie 6-miesięczne staże zawodowe,
 • 30 osób uzyska kwalifikacje lub nabędzie nowe kompetencje,
 • 20 osób podejmie pracę.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

W projekcie mogą wziąć udział następujące osoby:

 • zwolnione (pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu),
 • przewidziane do zwolnienia z pracy z przyczyn zakładu pracy,
 • zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy,

w wieku aktywności zawodowej (od 30 do 64 roku życia), zamieszkałe na terenie północnego subregionu woj. śląskiego (m. Częstochowa, pow. częstochowski, kłobucki, myszkowski). Zachęcamy do udziału osoby niepełnosprawne i powyżej 50. roku życia.

 

Szczególnie zachęcamy do udziału w projekcie osoby niepełnosprawne i osoby powyżej 50 roku życia.

Nabór dokumentów rekrutacyjnych rozpoczął się 20 września 2016 r.
Rekrutacja w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc wolnych.
Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami będzie można składać w Biurze Projektu lub przesłać pocztą tradycyjną.
Złożone w terminie dokumenty rekrutacyjne będą podlegać ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej (I etap – ocena pod kątem kryteriów podstawowych i strategicznych i II etap - rozmowa kwalifikacyjna i test kompetencji zawodowych z doradą zawodowy).
Szczegółowe informacje dot. zasad rekrutacji i udziału w projekcie będą opisane w Regulaminie rekrutacji uczestników do projektu.

 • doradztwo zawodowe dla 40 osób (3h/osobę), obejmujące m.in. opracowanie Indywidualnych Planów Działań w celu diagnozy potrzeb i barier w zakresie kompetencji zawodowych, analizę osobistego potencjału uczestnika, pomoc w wyborze ścieżki zawodowej,
 • poradnictwo psychologiczne dla 40 osób (2h/osobę), obejmujące m.in. pracę nad zmianą postawy, budowanie motywacji do podjęcia rozwoju zawodowego i osobowego,
 • szkolenia aktywizacyjne dla 40 osób (12h/osobę), dotyczące m.in. aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacji, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej (zapewniamy materiały szkoleniowe, catering, zwrot kosztów dojazdu),
 • szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb 40 osób (około 160 h/osobę) z zakresu nabywania uzupełniających, podwyższających lub nowych kwalifikacji zawodowych (dla 20 osób bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo przewidziane stypendium szkoleniowe w wysokości 1000 zł brutto oraz zwrot kosztów dojazdu),
 • staże zawodowe u pracodawców dla 12 osób na okres 6 miesięcy (przewidziane stypendium stażowe w wysokości 1.750 zł brutto/m-c oraz zwrot kosztów dojazdu).

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6a
42-202 Częstochowa
www.arr.czestochowa.pl/projekty/aktualne/szansa-na-zatrudnienie
e-mail: szansanazatrudnienie@arr.czestochowa.pl
tel. 34/ 360-56-88, wewn. 27
Osoba do kontaktu: Marta Muc

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. informuje o trwającej rekrutacji do projektu „Szansa na zatrudnienie” , która będzie odbywać się w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc wolnych.

 

Dokumenty rekrutacyjne Kandydatów przyjmowane są w biurze projektu w Częstochowie  przy al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6A w godz. od 8-16.

Regulamin rekrutacji uczestników projektu wraz z wykazem niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych do pobrania na stronie www.arr.czestochowa.pl/projekty/aktualne/szansa-na-zatrudnienie


W projekcie mogą wziąć udział:

 • osoby zwolnione (pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu),
 • przewidziane do zwolnienia z pracy (będące w okresie wypowiedzenia) z przyczyn dot. zakładu pracy,
 • zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dot. zakładu pracy,

w wieku aktywności zawodowej (od 30 do 64 roku życia), zamieszkałe na terenie północnego subregionu woj. śląskiego (m. Częstochowa, pow. częstochowski, kłobucki, myszkowski).


Do projektu kwalifikują się osoby, które zostały zwolnione, są przewidziane do zwolnienia z pracy lub są zagrożone zwolnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy bez względu na poziom dotychczasowego wykształcenia.


W ramach projektu zapewniamy:

 • szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników  nadające konkretne, uznawalne na rynku pracy kwalifikacje.
 • doradztwo zawodowe,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • szkolenia aktywizacyjne,
 • zwroty kosztów dojazdów na szkolenia
 • stypendium szkoleniowe

 

Osoby do kontaktu:
Marta Muc tel. 34/ 360-56-54, 34/360-56-88
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,