Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Szansa na zatrudnienie


EFSkolor

O projekcie
Dla kogo?
Rekrutacja
Formy wsparcia
Dokumenty do pobrania
Kontakt

Projekt pn. „Szansa na zatrudnienie” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), Poddziałanie 7.4.2 Outplacement. Całkowita wartość projektu wynosi 850.912,50 zł, w tym 723.275,63zł (85%) stanowi wkład Unii Europejskiej.

Projekt jest realizowany w okresie od 1.08.2016 r. do 31.07.2018 r.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie pracowników MŚP, z przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne, z przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej lub z przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej, zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub osób zwolnionych z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu, zamieszkujących na terenie północnego subregionu woj. śląskiego (m. Częstochowa, pow. częstochowski, kłobucki, myszkowski). Udział w projekcie stanowi szansę na znalezienie zatrudnienia przez 20 kobiet i 20 mężczyzn w wieku aktywności zawodowej (30-64), bez względu na wykształcenie.

Planowane efekty projektu:

 • 40 pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy zostanie objętych kompleksowym wsparciem dostosowanym do indywidualnych potrzeb, poprzez doradztwo zawodowe połączone z Indywidualnym Planem Działania, poradnictwo psychologiczne, szkolenia aktywizujące, szkolenia zawodowe,
 • 12 osób odbędzie 6-miesięczne staże zawodowe,
 • 30 osób uzyska kwalifikacje lub nabędzie nowe kompetencje,
 • 20 osób podejmie pracę.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

W projekcie mogą wziąć udział następujące osoby:

 • zwolnione (pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu),
 • przewidziane do zwolnienia z pracy z przyczyn zakładu pracy,
 • zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy,

w wieku aktywności zawodowej (od 30 do 64 roku życia), zamieszkałe na terenie północnego subregionu woj. śląskiego (m. Częstochowa, pow. częstochowski, kłobucki, myszkowski). Zachęcamy do udziału osoby niepełnosprawne i powyżej 50. roku życia.

 

Szczególnie zachęcamy do udziału w projekcie osoby niepełnosprawne i osoby powyżej 50 roku życia.

Nabór dokumentów rekrutacyjnych rozpoczął się 20 września 2016 r.
Rekrutacja w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc wolnych.
Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami będzie można składać w Biurze Projektu lub przesłać pocztą tradycyjną.
Złożone w terminie dokumenty rekrutacyjne będą podlegać ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej (I etap – ocena pod kątem kryteriów podstawowych i strategicznych i II etap - rozmowa kwalifikacyjna i test kompetencji zawodowych z doradą zawodowy).
Szczegółowe informacje dot. zasad rekrutacji i udziału w projekcie będą opisane w Regulaminie rekrutacji uczestników do projektu.

 • doradztwo zawodowe dla 40 osób (3h/osobę), obejmujące m.in. opracowanie Indywidualnych Planów Działań w celu diagnozy potrzeb i barier w zakresie kompetencji zawodowych, analizę osobistego potencjału uczestnika, pomoc w wyborze ścieżki zawodowej,
 • poradnictwo psychologiczne dla 40 osób (2h/osobę), obejmujące m.in. pracę nad zmianą postawy, budowanie motywacji do podjęcia rozwoju zawodowego i osobowego,
 • szkolenia aktywizacyjne dla 40 osób (12h/osobę), dotyczące m.in. aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacji, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej (zapewniamy materiały szkoleniowe, catering, zwrot kosztów dojazdu),
 • szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb 40 osób (około 160 h/osobę) z zakresu nabywania uzupełniających, podwyższających lub nowych kwalifikacji zawodowych (dla 20 osób bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo przewidziane stypendium szkoleniowe w wysokości 1000 zł brutto oraz zwrot kosztów dojazdu),
 • staże zawodowe u pracodawców dla 12 osób na okres 6 miesięcy (przewidziane stypendium stażowe w wysokości 1.750 zł brutto/m-c oraz zwrot kosztów dojazdu).

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6a
42-202 Częstochowa
www.arr.czestochowa.pl/projekty/aktualne/szansa-na-zatrudnienie
e-mail: szansanazatrudnienie@arr.czestochowa.pl
tel. 34/ 360-56-88, wewn. 27
Osoba do kontaktu: Marta Muc

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. informuje, że został zmieniony tryb rekrutacji do projektu „Szansa na zatrudnienie”.


Trwa rekrutacja 40 osób (20 kobiet/20 mężczyzn) i będzie odbywać się w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc wolnych.


Dokumenty rekrutacyjne Kandydatów przyjmowane są w biurze projektu w Częstochowie  przy al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6A.


Regulamin rekrutacji uczestników projektu wraz z wykazem niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych do pobrania na stronie www.arr.czestochowa.pl/projekty/aktualne/szansa-na-zatrudnienie


W projekcie mogą wziąć udział:

 • osoby zwolnione (pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu),
 • przewidziane do zwolnienia z pracy (będące w okresie wypowiedzenia) z przyczyn dot. zakładu pracy,
 • zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dot. zakładu pracy,

w wieku aktywności zawodowej (od 30 do 64 roku życia), zamieszkałe na terenie północnego subregionu woj. śląskiego (m. Częstochowa, pow. częstochowski, kłobucki, myszkowski).

 

W ramach projektu zapewniamy:

 • doradztwo zawodowe dla 40 osób,
 • poradnictwo psychologiczne dla 40 osób,
 • szkolenia aktywizacyjne dla 40 osób,
 • szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb 40 osób
 • płatne staże zawodowe u pracodawców dla 12 osób na okres 6 miesięcy.

 

Osoby do kontaktu:
Beata Blukacz-Krawiec, Maciej Szecówka tel. 34/ 360-56-88 wew. 29.
Kamila Grochowina tel. 34/ 360-56-88 wew. 27 .
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,