Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Młodzi na start

O projekcie
Rekrutacja
Dokumenty do pobrania
Kontakt

Od 1 lutego 2021 roku Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. rozpoczęła realizację projektu pt. „Młodzi na start”. Projekt będzie realizowany do 31 stycznia 2023 r. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Projekt swym zasięgiem obejmuje obszar subregionu północnego województwa śląskiego tj.: miasto Częstochowę, powiat częstochowski, kłobucki i myszkowski.


Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 50 kobiet i 40 mężczyzn poniżej 30 roku życia, należących do kategorii młodzieży NEET (tj. osób niezatrudnionych, nieuczestniczących w edukacji lub szkoleniu – ang. not in employment, education or training), niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, z subregionu północnego województwa śląskiego, które utraciły pracę po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19.


W projekcie oferujemy wsparcie dla osób do 30 roku życia w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji w wysokości 23.050 zł) na utworzenie firmy, szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe (co miesiąc po 2.600 zł netto przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia firmy.


Projekt pn. „Młodzi na start” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa: I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać zgodnie z zapisami Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu „Młodzi na start” od 6 kwietnia 2021 roku do 23 kwietnia 2021 r.


Zgodnie z § 7 ust. 4 Regulaminu rekrutacji Uczestników Projektu, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., zastrzega sobie prawo do skrócenia naboru dokumentów rekrutacyjnych.


W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub ogłoszenia dodatkowego naboru dokumentów.

Biuro Projektu:
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 1, 42-202 Częstochowa
e-mail: mlodzinastart@arr.czestochowa.pl
tel. 798 154 754
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30,

 

mlodzi na start logoDokumenty rekrutacyjne należy składać zgodnie z zapisami Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu „Młodzi na start” od 12 maja 2021 roku do 2 czerwca 2021 r.


Zgodnie z § 7 ust. 4 Regulaminu rekrutacji Uczestników Projektu, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., zastrzega sobie prawo do skrócenia naboru dokumentów rekrutacyjnych.

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., na podstawie wiadomości otrzymanej od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, informuje, że osoby, które utraciły pracę w wyniku porozumienia stron, nie mogą wziąć udziału w projekcie „Młodzi na start”.


Powyższe stanowisko Wojewódzki Urząd Pracy uzyskał od Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, która w korespondencji mailowej doprecyzowała: "Osoby, które utraciły pracę w wyniku porozumienia stron nie spełniają warunków kryterium dostępu, wsparcie w zakresie samozatrudnienia, które zostało uruchomione jest  skierowane wyłącznie do osób pozostających bez pracy, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r., ale co ważne straciły zatrudnienie w wyniku pandemii COVID-19”. Oznacza to, że ze wsparcia mogą skorzystać osoby zwolnione z pracy w wyniku trudnej sytuacji danego pracodawcy w związku z pandemią COVID-19 albo osoby, którym nie zostały przedłużone umowy.


Prosimy o zapoznanie się z ww. wiadomością. W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Projektu pod nr tel. 798 154 754.

mlodzi na start logo

PLANOWANY
HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU „Młodzi na start”
w odniesieniu do rekrutacji prowadzonej w terminie  
od 06.04.2021 r. do 23.04.2021 r.

 

 

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. przedkłada Regulamin przyznawania środków finansowych i wsparcia pomostowego w projekcie "Młodzi na start" wraz z załącznikami.

 

Regulamin przyznawania środków finansowych i wsparcia pomostowego w projekcie Młodzi na start

mlodzi na start logoDokumenty rekrutacyjne należy składać zgodnie z zapisami Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu „Młodzi na start” od 6 kwietnia 2021 roku do 23 kwietnia 2021 r.


Zgodnie z § 7 ust. 4 Regulaminu rekrutacji Uczestników Projektu, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., zastrzega sobie prawo do skrócenia naboru dokumentów rekrutacyjnych.