Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


nr sprawy ARR/10/MP-KL/14/P

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę cateringu polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu zestawów prowiantów dla uczestników/ uczestniczek dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w ramach realizacji projektu „Wiedza to sukces"

 

Szczegółowa informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty