Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

PRZETARG ARR/33/MF/15/P

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie ustawy art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047, 1473) zwanej dalej „ustawą Pzp”

 

Świadczenie pomocy prawnej dla Funduszu Pożyczkowego w Częstochowie prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A dla przedsiębiorców z województwa śląskiego.

 

Treść ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego wraz z załącznikami