Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

PRZETARG ARR/23/MP-CZ/14/P
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811 i 915).
na


Prowadzenie warsztatów artystycznych w ramach realizacji projektu
„Edukacja młodego pokolenia”

 

Treść ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego wraz z załącznikami

Formularz oferty

Załącznik nr 1 do formularza oferty

Załącznik nr 2 do formularza oferty

Załącznik nr 3 do formularza oferty

Załącznik nr 4 do formularza oferty