Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Częstochowa: Usługa szkoleniowa pn Akademia Liderów Ekonomii Społecznej w ramach realizacji projektu Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego.
Numer ogłoszenia: 242746 - 2014;
data zamieszczenia: 21.07.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 219720 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8, 42-202 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 34 3605688, faks 34 3605747.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Akcyjna- akcjonariusz 100% Gmina Miasto Częstochowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa szkoleniowa pn Akademia Liderów Ekonomii Społecznej w ramach realizacji projektu Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa pn Akademia Liderów Ekonomii Społecznej niezbędna do realizacji projektu Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego, świadczona przez podmiot spełniający wymogi Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL z dnia 14.08.2012r. w zakresie personelu projektu (podrozdział 2.3, punkt 6), według których personel projektu to osoby zaangażowane do realizacji zadań w ramach projektu, które osobiście wykonują zadania w ramach projektu, tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego, osoby samozatrudnione, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) oraz osoby wykonujące świadczenia w formie wolontariatu; Zamawiający nie dopuszcza powierzenia wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom (zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy Pzp ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia tj. osobisty charakter świadczenia usługi przez personel projektu). Zgodnie z pkt 1 usługa może być bowiem świadczona przez wykonawcę spełniającego wymogi Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL z dnia 14.08.2012r. w zakresie personelu projektu (podrozdział 2.3, punkt 6), gdzie wskazano, iż personel projektu to osoby zaangażowane do realizacji zadań w ramach projektu, które osobiście wykonują zadania w ramach projektu, tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego, osoby samozatrudnione, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) oraz osoby wykonujące świadczenia w formie wolontariatu. W dniu 17 czerwca 2011r. Instytucja Zarządzająca wydała stanowisko w sprawie definiowania personelu projektu, w którym stwierdzono, iż każda z form zaangażowania personelu do projektu daje możliwość kształtowania jej tak, aby pozwolić zamawiającemu (w tym przypadku: beneficjentowi) na wyegzekwowanie realizacji umowy przez konkretną, wskazaną w umowie osobę. (...) Należy w sposób wyraźny i jednoznaczny nałożyć w zapisach umowy obowiązek realizacji umowy przez konkretną osobę. Jednocześnie w celu wyeliminowania wszelkich wątpliwości, co do osobistej realizacji wykonywanej przez personel projektu umowy należałoby w sposób jednoznaczny i precyzyjny wyłączyć zarówno możliwość podzlecania usług nią objętych osobom trzecim, jak i wskazać konkretną osobę, która miałaby realizować umowę. Należy także podkreślić, iż postanowienia umowy wskazujące osobę, która osobiście miałaby wykonywać zadania po stronie wykonawcy są całkowicie dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa krajowego. Szczegółowy opis poszczególnych części przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do części I SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.51.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Przedmiotowe zamówienie podlega współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach realizacji projektu Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   
Nazwa: Kompetencje menedżerskie: osobowość lidera, komunikacja z podwładnymi. Przywództwo w sytuacjach kryzysowych.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Profesjonalne Centrum Rozwoju BUTTERFLY S.C., Al. Wolności 33 lok 5, 42-200 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3154,94 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 4200,00
• Oferta z najniższą ceną: 4200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4200,00
• Waluta: PLN.
Część NR: 2   
Nazwa: Stymulowanie rozwoju personelu. Budowanie zaangażowania i lojalności pracowników.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Ośrodek Mediacji, Integracji i Komunikacji Społecznej IMPULS, ul. Okólna 103 m 37, 42-200 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3154,94 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 2198,00
• Oferta z najniższą ceną: 2188,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4200,00
• Waluta: PLN.