Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Częstochowa: Usługa szkoleniowa pn. Akademia Liderów Ekonomii Społecznej w ramach realizacji projektu Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego

 

Numer ogłoszenia: 219720 - 2014; data zamieszczenia: 01.07.2014

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA , Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8, 42-202 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 34 3605688, faks 34 3605747.
• Adres strony internetowej zamawiającego: arr.czestochowa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Akcyjna-akcjonariusz 100% Gmina Miasto Częstochowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa szkoleniowa pn. Akademia Liderów Ekonomii Społecznej w ramach realizacji projektu Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa pn Akademia Liderów Ekonomii Społecznej niezbędna do realizacji projektu pn Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego, świadczona przez podmiot spełniający wymogi Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL z dnia 14.08.2012r. w zakresie personelu projektu (podrozdział 2.3, punkt 6), według których personel projektu to osoby zaangażowane do realizacji zadań w ramach projektu, które osobiście wykonują zadania w ramach projektu, tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego, osoby samozatrudnione, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) oraz osoby wykonujące świadczenia w formie wolontariatu; Szczegółowy opis poszczególnych części przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do części I SIWZ..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.51.00.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.05.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunku, nastąpi wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartych w przedłożonym wraz z ofertą oświadczeniu wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu zamówień tego rodzaju co objęte niniejszym postępowaniem, tzn.: 1.posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń lub zajęć dydaktycznych, zgodnie z przedmiotem składanej oferty rozumiane jako przeprowadzenie co najmniej 200 godzin świadczenia szkoleń lub zajęć dydaktycznych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania lub wykonywania i kategorii odbiorców oraz 2.posiada doświadczenie w wykonywaniu czynności na rzecz podmiotów ekonomii społecznej (według definicji tego podmiotu w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013r.)- np. w charakterze pracownika lub wolontariusza lub świadczącego usługi w ramach umów cywilno-prawnych. Ocena spełniania warunku, nastąpi wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartych w przedłożonym wraz z ofertą oświadczeniu wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp, wykazie ilości godzin szkoleniowych przeprowadzonych przez trenera (załącznik 4 do formularza oferty), oświadczenia o współpracy z podmiotami ekonomii społecznej, według definicji tego podmiotu w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. (załącznik 5 do formularza oferty) oraz na podstawie poświadczeń w postaci np: referencji potwierdzających spełnienie niniejszego warunku udziału w postępowaniu
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym Ocena spełniania warunku, nastąpi wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartych w przedłożonym wraz z ofertą oświadczeniu wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca jest osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj. posiada wykształcenie wyższe. Ocena spełniania warunku, nastąpi wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartych w przedłożonym wraz z ofertą oświadczeniu wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp oraz na podstawie załącznika nr 6 do formularza oferty (osoba osobiście świadcząca usługę, zdolna do wykonania zamówienia)
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełniania warunku, nastąpi wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartych w przedłożonym wraz z ofertą oświadczeniu wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1)wykaz ilości godzin szkoleniowych przeprowadzonych przez trenera, zgodnie z przedmiotem składanej oferty (na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do formularza oferty lub w oparciu o wzór formularza 2)oświadczenie wykonawcy o współpracy z podmiotami ekonomii społecznej według definicji tego podmiotu w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.( na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do formularza oferty lub w oparciu o wzór formularza) 3)poświadczenia wykonawcy dotyczące spełniania przez niego warunków udziału w postępowaniu wyznaczonych przez Zamawiającego np.: referencje
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: arr.czestochowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8 42- 202 Częstochowa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.07.2014 godzina 07:45, miejsce: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8 42- 202 Częstochowa.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiotowe zamówienie podlega współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach realizacji projektu Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego. Informacje ogólne o tymże Projekcie można uzyskać w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kompetencje menedżerskie: osobowość lidera, komunikacja z podwładnymi. Przywództwo w sytuacjach kryzysowych..
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz obowiązki wykonawcy związane z jego realizacją zawiera załącznik nr 1 do części I SIWZ oraz wzór umowy, który stanowi część III SIWZ..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.51.00.00-2.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.05.2015.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Stymulowanie rozwoju personelu. Budowanie zaangażowania i lojalności pracowników..
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz obowiązki wykonawcy związane z jego realizacją zawiera załącznik nr 1 do części I SIWZ oraz wzór umowy, który stanowi część III SIWZ.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.51.00.00-2.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.05.2015.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego wraz z załącznikami