Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Nr postępowania ZAM/29/MP-LP/2020

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi prowadzenia szkoleń/kursów zawodowych wraz z egzaminami certyfikowanymi oraz prowadzenia szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla uczestników projektu  „Nowa praca – lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020,Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ

Załączniki 1, 1A, 2a, 2b, 2c, 2d - ZAM/29/MP-LP/2020

Załączniki 3 - ZAM/29/MP-LP/2020

Załączniki 4 - ZAM/29/MP-LP/2020

 


 

Zmiana - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ

Zmiana - Załączniki 3 - ZAM/29/MP-LP/2020