Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

nr sprawy ARR/16/MP-CZ/14/P


 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i multimedialnego dla projektów "Edukacja młodego pokolenia" i  „Wiedza to sukces".

Szczegółowa informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty