Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

nr sprawy ARR/14/MP-CZ/14/P

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz kół zainteresowań w Gimnazjum nr 2 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im Jana Pawła w Rudnikach

Szczegółowa informacja o o udzieleniu zamówienia