Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

fot 04-3Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Tworzenia Nowych Miejsc Pracy oraz nowa oferta Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie dla bezrobotnych i przedsiębiorców były głównymi tematami czwartkowego spotkania w ramach cyklu „Śniadanie z przedsiębiorcami”.

 

„Program wspierania przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy w Częstochowie na lata 2013 – 2018” został przyjęty uchwałą Rady Miasta 30 września 2013 r. z inicjatywy prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i częstochowskich środowisk gospodarczych.

 

Podczas czwartkowego spotkania, Piotr Grzybowski, naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta podsumował efekty jego dotychczasowej realizacji. Przypomniał o wielu udogodnieniach dla przedsiębiorców, jakie udało się wprowadzić m.in. w urzędzie, gdzie wyodrębniony został punkt doradczy dla prowadzących i rozpoczynających działalność, uruchomiono też „Telefon dla przedsiębiorcy”.

 

Wprowadzono preferencyjne stawki czynszów dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy. Z tej oferty skorzystało do tej pory 79 przedsiębiorców. Umożliwiono też przedsiębiorcom uzyskanie obniżenia czynszu ze względu na remont pasa drogowego.

 

W ramach pomocy de minimis przyznano wsparcie 27 przedsiębiorcom za 131 miejsc pracy – łączny koszt to ponad 2 mln zł (pomoc udzielona poprzez zwolnienia z podatków od nieruchomości). W ramach pomocy regionalnej, weryfikowane są zgłoszenia 8 przedsiębiorstw, organizujących 127 miejsc pracy.

 

Tworzone są dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. Odpowiednio przygotowane zostały tereny inwestycyjne objęte już statusem Specjalnych Stref Ekonomicznych. Dzięki temu Częstochowa dysponuje obecnie ponad 70 ha uzbrojonych i dobrze skomunikowanych terenów przemysłowych. W celu ich promocji miasto podjęło współpracę m.in. z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Udało się także podpisać umowę trójstronną dotyczącą wspólnej promocji terenów inwestycyjnych pomiędzy miastem a SSE Euro-Park Mielec i Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

 

Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk podczas „Śniadania z przedsiębiorcami” przekazał też przedsiębiorcom kolejne obiecujące informacje dotyczące możliwości zagospodarowania stref. Obecnie już 16 firm stara się o zezwolenia na działalność na częstochowskich terenach inwestycyjnych.

 

Na spotkaniu omówiono też m.in. nowe instrumenty wsparcia dla osób bezrobotnych i pracodawców oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Chodzi m.in. o bony szkoleniowe, stażowe, zatrudnieniowe i bony na zasiedlenie. Umożliwiają one m.in. odbywanie stażu przez bezrobotnych oraz refundację pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne. Bezrobotni mogą też skorzystać z tzw. bonu szkoleniowego stanowiącego gwarancję skierowania ich na wskazane przez siebie szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z jego podjęciem. Bon na zasiedlenie może zostać natomiast przyznany w związku z podjęciem, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

 

fot 01-3     fot 02-3

 


fot 03-3
     fot 04-3