Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Świadomy biznes

O projekcie
Dla kogo?
Rekrutacja
Formy wsparcia
Dokumenty do pobrania
Kontakt

Projekt „ŚWIADOMY BIZNES”, numer RPSL.07.03.03-24-035E/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs.


Projekt jest realizowany w okresie od 1.03.2017 r. do 28.02.2019 r.


Celem projektu jest zwiększenie przedsiębiorczości w podregionie częstochowskim poprzez wsparcie samozatrudnienia wśród 28 osób (16 kobiet i 12 mężczyzn), zamieszkujących w podregionie częstochowskim (M. Częstochowa, pow. częstochowski,  kłobucki i myszkowski).


Zakres przewidzianych form wsparcia obejmuje:

 • wsparcie finansowe - podstawowa dotacja w wysokości maks. 22.000 zł oraz wsparcie pomostowe w okresie 6 miesięcy w wysokości 1850 zł / miesiąc, z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy.
 • szkolenia i doradztwo przed rozpoczęciem działalności,
 • szkolenia i doradztwo po założeniu działalności gospodarczej.

 

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie podregionu częstochowskiego województwa śląskiego, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • są w wieku powyżej 30 lat (od dnia 30. urodzin),
 • nie pracują, tj. są osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi/nieaktywnymi zawodowo, i należą do co najmniej jednej z wymienionych grup:
  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka),
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • osoby zamieszkujące tereny wiejskie.

Nabór osób zainteresowanych udziałem w projekcie planowany na maj - czerwiec 2017 r.


Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz wszelkie informacje zostały ujęte |w Regulaminie Rekrutacji Uczestników Projektu „ŚWIADOMY BIZNES”.


Kamila Grochowina
Koordynator projektu
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W projekcie mogą wziąć udział następujące osoby:

 • zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie podregionu częstochowskiego województwa śląskiego, które spełniają łącznie następujące kryteria:
  • w wieku powyżej 30 lat (od dnia 30. urodzin),
  • nie pracują, tj. są osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi/nieaktywnymi zawodowo,

Jednocześnie preferowane do udziału w projekcie będą w szczególności osoby należące do co najmniej jednej z wymienionych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka),
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby zamieszkujące tereny wiejskie.

PLANOWANY NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „ŚWIADOMY BIZNES”.
W związku z realizacją projektu „ŚWIADOMY BIZNES” Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. informuje, iż rekrutacja do projektu rozpocznie się w ciągu 7 dni roboczych od ukazania się niniejszej informacji, tj. najwcześniej 17. maja 2017 roku i  trwać będzie min.  7 dni roboczych, tj. do 26.maja 2017 r.


UWAGA! Zakładana maksymalna liczba przyjętych dokumentów rekrutacyjnych – 50 szt. pozwala na zamknięcie naboru we wcześniejszym terminie.


Aby zgłosić się do projektu należy zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji Uczestników Projektu oraz wypełnić i złożyć osobiście lub wysłać odpowiedni formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami (dokumenty rekrutacyjne dostępne w zakładce (Dokumenty do pobrania).


Dokumenty należy skutecznie doręczyć na adres wskazany w Regulaminie Rekrutacji Uczestników Projektu.


Wszystkie dokumenty związane z rekrutacją – w wersji elektronicznej do pobrania na stronie arr.czestochowa.pl
w wersji papierowej w Biurze Projektu pod adresem:

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
ul. Al. NMP 24 l. 7, 42-202 Częstochowa

Koordynator projektu: Kamila Grochowina tel. 34 360 56 88, w. 29.
Adres e-mail: swiadomybiznes@arr.czestochowa.pl

 

Formularze Rekrutacyjne przyjmowane będą najwcześniej od dnia 17 maja 2017 roku.


UWAGA! Dokumenty należy wypełnić komputerowo, wydrukować, podpisać i skutecznie doręczyć we wskazanym terminie.

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:

 • Szkolenia i doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
 • Wsparcie finansowe – Dotacja –  na rozpoczęcie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości 22 000,000 zł/osobę,
 • Szkolenia i doradztwo po rozpoczęciu działalności gospodarczej – wsparcie pomostowe,
 • Pomostowe wsparcie finansowe podstawowe w wysokości do 1850,00 zł brutto miesięcznie, na okres 6 miesięcy przewidziane dla 28 uczestników,
 • Pomostowe wsparcie finansowe przedłużone w wysokości do 1850,00 zł brutto miesięcznie, na okres kolejnych 6 miesięcy przewidziane dla 14 uczestników.

 

Regulamin przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Zał. nr 1 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Zał. nr 2 Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Zał. nr 3 Karta oceny merytorycznej biznesplanu

Zał. nr 4 Karta weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Zał. nr 5 Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Zał. nr 6 Wniosek o przyznanie podstawowego lub przedłużonego wsparcia pomostowego

Zał. nr 7 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Zał. nr 8 Oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis

Zał. nr 9 Formularz informacji przedst. przy ubieganiu się o pomoc

Zał. nr 10 Minimalny wzór Aneksu do umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Zał. nr 11 Biznes plan

Zał. nr 12 Szczegółowe zestawienie towarów i usług wsparcie finansowe

Zał. nr 13 Oświadczenia

Zał. nr 14 Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch źródeł wsparcia

Zał. nr 15 Oświadczenie o wydatkowaniu wsparcia

Zał. nr 16 Rozliczenie wsparcia finansowego

Zał. nr 17 Rozliczenie wsparcia pomostowego

Zał. nr 18 Harmonogram rzeczowo-finansowy wsparcie pomostowe

Zał. nr 19 Standardy oceny biznesplanów

Zał. nr 20 zapotrzebowanie na usługi doradcze

Zał. nr 21 Umowa o udzieleniu wsparcia pomostowego w formie usług szkol-dor.

 

Regulamin rekrutacji uczestników projektu Świadomy Biznes

Zał. nr 1 - Formularz rekrutacyjny

Zał. nr 2 - Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

Zał. nr 3 - Karta oceny merytorycznej formularza

Zał. nr 4 - Karta oceny rozmowy

Zał. nr 5 - Zbiorcza karta oceny merytorycznej

Zał. nr 6 - Notatka z rozmowy kwalifikacyjnej

Zał. nr 7 - Umowa o udzielenie wsparcia szkol-dor. przed rozp.dział.gosp.

Zał. nr 8 - Wstępna diagnoza potrzeb

Zał. nr 9 - Oświadczenia potwierdzające kwalifikowalność do udziału w proj.

Zał. nr 10 - Oświadczenia Uczestnika Projektu

Zał. nr 11 - Dane Uczestnika Projektu

Zał. nr 12 - Opis sektorów wykluczonych

Zał. nr 13 - Zbiorcza liczba przyznanych punktów

 

Regulamin zwrotu kosztów dojazdów uczestników projektu "Świadomy biznes"

Zał. nr 1 - Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Zał. nr 2 - Tabela kosztów dojazdu

Zał. nr 3 - Oświadczenie właściciela pojazdu

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 7
42-202 Częstochowa
http://www.arr.czestochowa.pl/projekty/aktualne/swiadomy-biznes
e-mail: swiadomybiznes@arr.czestochowa.pl
tel. 34/ 360-56-88, wew. 29
Osoba do kontaktu: Kamila Grochowina

 

Biuro projektu „Świadomy Biznes” zaprasza wszystkich Uczestników/czki Projektu na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 11.09.2017 r. o godz. 11. 00 w Sali Konferencyjnej nr. 1 W Częstochowskim Parku Przemysłowo Technologicznym przy ul. Wały Dwernickiego 117/121. Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem wsparcia finansowego wraz z załącznikami, które zostały zaakceptowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

 

Regulamin przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Zał. nr 1 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Zał. nr 2 Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Zał. nr 3 Karta oceny merytorycznej biznesplanu

Zał. nr 4 Karta weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Zał. nr 5 Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Zał. nr 6 Wniosek o przyznanie podstawowego lub przedłużonego wsparcia pomostowego

Zał. nr 7 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Zał. nr 8 Oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis

Zał. nr 9 Formularz informacji przedst. przy ubieganiu się o pomoc

Zał. nr 10 Minimalny wzór Aneksu do umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Zał. nr 11 Biznes plan

Zał. nr 12 Szczegółowe zestawienie towarów i usług wsparcie finansowe

Zał. nr 13 Oświadczenia

Zał. nr 14 Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch źródeł wsparcia

Zał. nr 15 Oświadczenie o wydatkowaniu wsparcia

Zał. nr 16 Rozliczenie wsparcia finansowego

Zał. nr 17 Rozliczenie wsparcia pomostowego

Zał. nr 18 Harmonogram rzeczowo-finansowy wsparcie pomostowe

Zał. nr 19 Standardy oceny biznesplanów

Zał. nr 20 zapotrzebowanie na usługi doradcze

Zał. nr 21 Umowa o udzieleniu wsparcia pomostowego w formie usług szkol-dor.