Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

SO RISWojewództwo śląskie, jako pierwszy region w kraju posiadało przyjętą przez Sejmik Województwa Śląskiego w 2012 roku "Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013–2020 (RIS)” wraz z zidentyfikowanymi inteligentnymi specjalizacjami regionu (energetyka, ICT, medycyna).


Potrzeba wskazania inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym i regionalnym wynika m.in. z konieczności spełnienia warunku ex-ante, określonego w odniesieniu do Celu Tematycznego 1: Zwiększenie nakładów na badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje, ujętego w Umowie Partnerstwa, tj.: istnienie krajowych lub regionalnych strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji, zgodnie z krajowym programem reform, w celu zwiększenia wydatków na badania i innowacje ze środków prywatnych, co jest cechą dobrze funkcjonujących krajowych lub regionalnych systemów badań i innowacji oraz jest kryterium warunkującym wsparcie na ww. obszary w programach operacyjnych na lata 2014-2020.


Inteligentne specjalizacje mają przyczyniać się do transformacji gospodarki regionu poprzez jej unowocześnianie, przekształcanie strukturalne, zróżnicowanie produktów i usług oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, również wspierających transformację w kierunku gospodarki efektywnie wykorzystującej zasoby.


Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju, podstawą aktualizacji inteligentnych specjalizacji jest proces przedsiębiorczego odkrywania (entrepreneurial discovery process), rozumiany jako integrujący różnych interesariuszy w celu identyfikowania priorytetów w zakresie badań, rozwoju i innowacji, wokół których koncentrowane są inwestycje prywatne i publiczne. Proces identyfikacji inteligentnych specjalizacji angażuje partnerów gospodarczych i naukowych, a także społeczeństwo obywatelskie w celu umożliwienia odkrywania tych dziedzin, w których region ma szansę na wyróżnienie się na rynku międzynarodowym. Decyzje dotyczące inteligentnych specjalizacji nie są podejmowane odgórnie, lecz są efektem pogłębionych analiz w zakresie endogenicznych przewag gospodarczych oraz współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi. Działania podejmowane w celu zidentyfikowania inteligentnych specjalizacji pozwalają na efektywne finansowanie inwestycji w tych dziedzinach, które przyniosą rzeczywiste efekty gospodarcze. Pilotażowe procesy przedsiębiorczego odkrywania były prowadzone w województwie śląskim przez Bank Światowy na zlecenie Ministerstwa Gospodarki.


(źródło: Regionalna Platforma i Obserwatorium Innowacji Województwa Śląskiego Innobservator Silesia)

 

Dokument Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019 – 2030 przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego Nr1902/63/VI/2019 z dnia 21.08.2019:
Pełny tekst dokumentu

Szczegółowe informacje znajdują się na platformie Innobservator Silesia