Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

RIS biały do wklejaniaUrząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019 – 2030”, który stanowi dokument operacyjny i uzupełniający dla „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego”.


Dokument jest strategicznym planem rozwoju technologicznego regionu, określającym zarówno kierunki rozwoju regionu, jak i metody oraz narzędzia dla ich oceny i monitorowania. Celem Programu jest identyfikacja potencjału regionu na rzecz wzmacniania jego przewagi technologicznej. Dostarcza on aktualnej wiedzy o kierunkach rozwoju technologicznego regionu oraz metodologii budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o istniejący potencjał gospodarczy i naukowo – badawczy.

 
Termin konsultacji: 08.03.2019 r. - 12.04.2019 r.

 

Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu Programu, jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu, możliwie szerokiej grupy przedstawicieli nauki, sektora przedsiębiorstw, jednostek otoczenia biznesu oraz mieszkańców regionu. Pozwoli to na uzgodnienie jego zapisów w taki sposób, aby w najwyższym stopniu uwzględniały one interesy wszystkich stron, co bezpośrednio będzie się przekładało na efektywność realizacji Programu i  jakość realizowanych zadań publicznych.

 

Uwagi, propozycje, opinie i wnioski do projektu Programu zgłaszać można do 12.04.2019 r. za pośrednictwem formularza uwag (w załączeniu), a także podczas spotkań oraz wydarzeń organizowanych w tym okresie w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania”.


Szczegółowe informacje znajdują się m.in. na platformie Innobservator Silesia  (https://ris.slaskie.pl/czytaj/konsultacje_spoleczne_projektu_programu_rozwoju_technologii_wojewodztwa_slaskiego_na_lata_2019___2030)