Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Szansa na lepsze zatrudnienie

O projekcie
Dla pracodawcy
Rekrutacja
Formy wsparcia
Dokumenty do pobrania
Kontakt

Projekt „Szansa na lepsze zatrudnienie”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.


Wartość całkowita projektu: 1 346 014,08 zł., w tym wartość dofinansowania 1 278 713,37 zł. w tym dofinansowanie ze środków UE 1 144 111,97 zł.


Projekt jest realizowany w okresie  od 1.04.2019 r. do 31.03.2021 r.


Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia u 30 osób (w tym 17 kobiet i 13 mężczyzn) powyżej 30 roku życia, bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, należących do co najmniej jednej z grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, z terenu woj. śląskiego w zakresie zgodnym z zapotrzebowaniem regionalnego rynku pracy, w okresie od 01.04.2019 r. do 31.03.2021 r.

 

Grupę docelową projektu stanowić będą osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), które są bezrobotne (lub nieaktywne zawodowo), należące co najmniej do jednej z poniższych grup, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

 • osoby powyżej 50 roku życia;
 • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka);
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby o niskich kwalifikacjach ;

zamieszkałych na terenach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju realizowanymi przez: LGD Bractwo Kuźnic, RLGD Jurajska Ryba, LGD Leśna Kraina Górnego Śląska, LGD Perła Jury, LGD Razem na wyżyny, LGD Zielony Wierzchołek Śląska, LGD „Partnerstwo Północnej Jury” tj. na terenach powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego, zawierciańskiego, lublinieckiego oraz tarnowskiego. Wyłączone będą osoby odbywające karę pozbawienia wolności (z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym).

 

Dla uczestników/czek projektu zaplanowano:

 • indywidualne poradnictwo zawodowe, wsparcie coachingowe,  pośrednictwo pracy  (30 osób);
 • szkolenia z zakresu doskonalenia kompetencji interpersonalnych i społecznych (30 osób) przewidziany zwrot kosztów  dojazdu;
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i szkolenia certyfikowane  (30 osób) dostosowane do indywidualnych potrzeb osób, przewidziane stypendium szkoleniowe;
 • staże zawodowe u pracodawców dla 10 osób na okres 6 miesięcy (dla wszystkich osób przewidziane stypendium stażowe w wysokości  1017,40 zł netto/m-c);
 • subsydiowane zatrudnienie dla 15 osób na okres 6 miesięcy (dla wszystkich osób przewidziane wynagrodzenie w wysokości obowiązującego najniższego wynagrodzenia tj. 2250 zł brutto/m-c.)

Dla pracodawców:

 • przyjmujących na staż na okres 6 m-cy: refundacja kosztów wynagrodzenia opiekuna stażysty/ki - 500 zł brutto/m-c, refundacja kosztów materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych wykorzystanych przez stażystę/kę, narzędzi, szkolenie BHP itp.);
 • zatrudniających w ramach zatrudnienia subsydiowanego na okres 6 m-cy: refundacja kosztów płacy pracownika, w tym wynagrodzenie brutto oraz opłacane od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne oraz środki finansowe na doposażenie stanowiska pracy w wysokości 18.000 zł (w tym 4.000 zł. – wkład własny pracodawcy), wsparcie to będzie stanowiło pomoc de minimis dla przedsiębiorcy.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.


Planowane efekty:
Efektem realizacji projektu będzie przygotowanie osób bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo do pracy poprzez podwyższenie kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie doświadczenia zawodowego. Osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej wśród uczestników/uczestniczek na poziomie 56% a wśród uczestniczek/uczestników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy na poziomie 44%.

 

Opublikowano: 30 czerwca 2020

 

W związku z wyczerpaniem środków finansowych przeznaczonych na realizację zatrudnienia subsydiowanego  dla uczestników/czek projektu „Szansa na lepsze zatrudnienie”.


Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ogłasza zamknięcie nabór wniosków od Pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem subsydiowanym.

 


 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ogłasza nabór wniosków od Pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem subsydiowanym dla uczestników/czek projektu „Szansa na lepsze zatrudnienie”.

 

Nabór wniosków wraz z załącznikami będzie trwać do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tej formy wsparcia.

 

Korzyści dla przedsiębiorców:

 • przeszkolony w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie pracownik;
 • refundacja kosztów płacy pracownika, w tym wynagrodzenie brutto oraz opłacane od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne oraz środki finansowe na doposażenie stanowiska pracy w wysokości 18.000 zł (w tym 4.000 zł. – wkład własny pracodawcy), wsparcie to będzie stanowiło pomoc de minimis dla przedsiębiorcy.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z informacją nt. organizacji zatrudnienia subsydiowanego w zakładce: Dla pracodawcy.


W tym miejscu znajdują się również dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o udzielenie pomocy de minimis na wynagrodzenie w ramach subsydiowanego zatrudnienia oraz doposażenie stanowiska pracy w projekcie „Szansa na lepsze zatrudnienie” .


 
Kontakt:
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.,
42-202 Częstochowa, al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6 (I piętro) , tel. 34/360/56/88 wew. 34;
strona internetowa: http://www.arr.czestochowa.pl/projekty/aktualne/lepsze-zatrudnienie
Osoby do kontaktu: Beata Blukacz-Krawiec, Agnieszka Hart
email: bblukacz@arr.czestochowa.pl, email: ahart@arr.czestochowa.pl

 

Regulamin zatrudnienia subsydiowanego oraz doposażenia stanowiska - Aktualizacja nr 1

Załącznik nr 1 do Regulaminu Wniosek o udzielenie pomocy de minimis

Załącznik nr 2 do wniosku o udzielenie pomocy de minimis - Formularz informacji przedst. przy_ubieganiu się o pomoc

Załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie pomocy de minimis oświadczenie

Załącznik nr 2 do Regulaminu Umowa z pracodawca z załącznikami

 


Agencja Rozwoju Regionalnego  w Częstochowie S.A. ogłasza nabór wniosków od Pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem staży zawodowych dla uczestników/czek projektu „Szansa na lepsze zatrudnienie”.

 

Nabór wniosków wraz z załącznikami będzie trwać do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tej formy wsparcia.

 

Korzyści dla przedsiębiorców:
•    przeszkolony w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie stażysta
•    refundacja kosztów wynagrodzenia opiekuna stażysty/ki - 500 zł brutto/m-c, refundacja kosztów materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych wykorzystanych przez stażystę/kę, szkolenie BHP itp.);

 

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z informacją nt. organizacji staży w zakładce: Dokumenty do pobrania – Staże.


W tym miejscu znajdują się również dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o zorganizowanie stażu.


Kontakt:
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.,
42-202 Częstochowa, al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6 (I piętro) , tel. 34/360/56/88 wew. 34;
strona internetowa: http://www.arr.czestochowa.pl/projekty/aktualne/lepsze-zatrudnienie
Osoby do kontaktu: Beata Blukacz-Krawiec, Agnieszka Hart
email: bblukacz@arr.czestochowa.pl, email: ahart@arr.czestochowa.pl

 

Regulamin organizacji stażu zawodowego

Umowa trójstronna zał. 1 - Program stażu zawodowego

Umowa trójstronna zał. 2 - Lista obecności

Umowa trójstronna zał. 3- Sprawozdanie z przebiegu stażu wraz z pisemną oceną programu stażu

Umowa trójstronna zał. 4 - Wniosek_refundacja opiekuna

Umowa trójstronna zał. 5 - Wniosek refundacja innych kosztów

Umowa trójstronna zał. 6 - Opinia organizatora stażu

Załącznik nr 1 - Wniosek o zawarcie umowy na zorganizowanie stażu

Załącznik nr 2 - Umowa trójstronna na staż zawodowy

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ogłasza nabór Uczestników/Uczestniczek do projektu "Szansa na lepsze zatrudnienie".


Termin składnia dokumentów rekrutacyjnych rozpoczyna się od dnia 16 kwietnia 2019 r.

 

Rekrutacja do projektu 50 osób (27 kobiet/23 mężczyzn) będzie odbywać się w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc wolnych. W momencie zrekrutowania zakładanej liczby uczestników/czek projektu Beneficjent zawiesi lub zakończy rekrutację. Informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej: www.arr.czestochowa.pl.

 

Dokumenty rekrutacyjne  dostępne:


Proces rekrutacji jest jawny i otwarty, prowadzony z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Regulamin rekrutacji uczestników i udziału w projekcie - Aktualizacja nr. 1

Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 - Karta oceny formalnej

Załącznik nr 3 - Karta oceny merytorycznej

Załącznik nr 4 - Umowa o uczestnictwo

Załącznik nr 5 - Deklaracja uczestnictwa

 

Oferowane  formy wsparcia w projekcie:

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe, w ramach którego zostanie stworzony dla każdego z uczestników/czek Indywidualny Plan Działania  dla 30 osób – 4h na 1 osobę.
 • Wsparcie coachingowe dla 30 osób – 7h na 1 osobę.
 • Pośrednictwo pracy  dla 30 osób – dostępne przez cały okres realizacji projektu, co najmniej 5 spotkań indywidualnych.
 • Szkolenia z zakresu doskonalenia kompetencji interpersonalnych i społecznych dla 30 osób – 3 dniowe szkolenie w grupach 10 osobowych dot. autoprezentacji,  komunikacji interpersonalnych i społecznych, radzenia sobie ze stresem oraz aktywnych form poszukiwania pracy.
 • Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i szkolenia certyfikowane   dostosowane do indywidualnych potrzeb osób dla wszystkich 30 osób – ilość godzin będzie zależna od rodzaju i specyfiki wybranych szkoleń/kursów.
 • Staże zawodowe u pracodawców dla 10 osób na okres 6 miesięcy (stypendium stażowe w wysokości  1017,40 zł netto/m-c).
 • Subsydiowane zatrudnienie dla 15 osób na okres 6 miesięcy (wynagrodzenie  2250 zł brutto/m-c. ).

Przy każdej formie wsparcia dla wszystkich uczestników/czek przewidziany zwrot kosztów dojazdu oraz możliwość refundacji kosztów zapewnienia opieki nad dzieckiem/osobą zależną.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji uczestników i udziału w projekcie - Aktualizacja nr. 1

Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 - Karta oceny formalnej

Załącznik nr 3 - Karta oceny merytorycznej

Załącznik nr 4 - Umowa o uczestnictwo

Załącznik nr 5 - Deklaracja uczestnictwa

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu szkolenia, staż i zatrudnienie - Aktualizacja

Załącznik nr 1 Wniosek o zwrot kosztów dojazdu - Aktualizacja nr. 2 - 24.10.2019 r.

Załącznik nr 2 Oświadczenie zwrot kosztów przejazdu prywatny środek transportu - Aktualizacja nr. 2 - 24.10.2019 r.

Załącznik nr 3 Wniosek o zwrot kosztów opieki - Aktualizacja nr. 2 - 24.10.2019 r.

Załącznik nr 4 Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 7/osobą zależną - Aktualizacja nr. 1 - 24.10.2019 r.

Załacznik nr 5 Oświadczenie o poniesionych kosztach w związku ze zleceniem opieki nad dzieckiem do lat 7/osobą zależną - Aktualizacja nr. 1 - 24.10.2019 r.

 

 

Regulamin organizacji stażu zawodowego

Umowa trójstronna zał. 1 - Program stażu zawodowego

Umowa trójstronna zał. 2 - Lista obecności

Umowa trójstronna zał. 3- Sprawozdanie z przebiegu stażu wraz z pisemną oceną programu stażu

Umowa trójstronna zał. 4 - Wniosek_refundacja opiekuna

Umowa trójstronna zał. 5 - Wniosek refundacja innych kosztów

Umowa trójstronna zał. 6 - Opinia organizatora stażu

Załącznik nr 1 - Wniosek o zawarcie umowy na zorganizowanie stażu

Załącznik nr 2 - Umowa trójstronna na staż zawodowy

 

 

Biuro projektu mieści się w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
przy Al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6; www.arr.czestochowa.pl
tel. 34/ 360-56-88, wew. 34
e-mail: lepszezatrudnienie@arr.czestochowa.pl
strona: http://www.arr.czestochowa.pl/projekty/aktualne/lepsze-zatrudnienie


Osoby do kontaktu:
Beata Blukacz-Krawiec e-mail: bblukacz@arr.czestochowa.pl
Agnieszka Hart e-mail: ahart@arr.czestochowa.pl

 

naborwnioskowAgencja Rozwoju Regionalnego  w Częstochowie S.A. ogłasza, że z dniem 16 maja 2019 r. zawiesza nabór uczestników/uczestniczek do projektu „Szansa na lepsze zatrudnienie.”

 

Kolejny termin składnia dokumentów rekrutacyjnych rozpocznie się od 11 czerwca 2019 r.


Dokumenty rekrutacyjne  dostępne są:
w Biurze projektu: siedziba Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.,
42-202 Częstochowa, al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6 (I piętro) , tel. 34/360/56/88 wew. 34;
na stronie internetowej: www.arr.czestochowa.pl/projekty/aktualne/lepsze-zatrudnienie

 

Proces rekrutacji jest jawny i otwarty, prowadzony z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.