Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

gree-it-baner 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC

 

 

Czym jest INTERREG IVC?
Kto bierze udział?
Cel projektu?
Co chcemy osiągnąć?
Kontakt

Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC jest jednym z programów realizowanych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej i obejmuje swym zasięgiem terytorium 27 państw Unii Europejskiej oraz Norwegii i Szwajcarii. Główne działania Programu koncentrują się na gromadzeniu i analizie rezultatów oraz upowszechnianiu dobrych praktyk wypracowanych w danych obszarze polityki regionalnej. Instytucją koordynującą program INTERREG IVC w Polsce jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Departament Współpracy Terytorialnej.

Agencja Rozwoju Regionalnego reprezentuje w projekcie Częstochowę, która jest jedynym miastem, reprezentującym nasz kraj w konsorcjum projektowym.
W projekcie bierze w sumie udział 10 państw Europy. Poza częstochowską ARR w projekcie biorą udział przedstawiciele następujących miast: Barcelona, Rzym, Amsterdam, Manchester, Catania, Ryga, Oresund, Malta, Kranj.

Zbadanie możliwości oszczędności energetycznej w sektorze ICT w czterech głównych obszarach:

  • inteligentne systemy usług mające na celu dostarczanie usług elektroenergetycznych z zakresu dystrybucji wody oraz usług danych, zapewniając obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności;
  • technologie informacyjne i komunikacyjne oraz zrównoważony transport;
  • infrastruktura miejska: budynki mieszkalne, biura oraz budynki innego rodzaju;
  • zrównoważony przemysł, który jest kluczowy dla przyszłości gospodarki, pełni wiodącą rolę w zwalczaniu zmian klimatycznych i degradacji środowiska oraz w działaniach na rzecz budowy społeczeństwa wydajnie wykorzystującego zasoby.

Zamierzonym efektem współpracy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Częstochowie w ramach projektu „Green IT Network Europe” jest wypracowanie szeregu dobrych praktyk oraz wytycznych obejmujących kwestie oszczędności energetycznej w sektorze technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Złożoność tej kwestii wymaga ścisłej współpracy, szeroko zakrojonych badań i analiz oraz wymiany doświadczeń. Głównym celem projektu jest wspieranie 10 miast partnerskich w dążeniu do stworzenia systemu zasad oraz wytycznych odnoszących się do zrównoważonej polityki energetycznej.

Biuro Projektu:

Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 lokal 8

42-202 Częstochowa

Tel. 34 360 56 88

Fax 34 360 57 47

Osoby do kontaktu:

mgr Magdalena Makowska – Koordynator projektu [email: mmakowska@arr.czestochowa.pl]

mgr inż. Monika Bednarek – Ekspert d/s efektywności energetycznej z zastosowaniem rozwiązań ICT [email: mbednarek@arr.czestochowa.pl]

mgr Justyna Palacz – Specjalista d/s finansowych [email: jpalacz@arr.czestochowa.pl]

 

greenitopendays8 października 2014 Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Marcin Kozak reprezentował spółkę podczas spotkania partnerów projektu „Green IT Network Europe” w ramach Open Days organizowanych w Brukseli.


Tegoroczne Open Days odbyły się pod hasłem „Growing Together – inteligentne inwestycje dla ludzi”. Podczas spotkania omówiono nowe możliwości współpracy międzynarodowej w zakresie projektów europejskich.


Skupiono się na trzech grupach tematycznych:

  1. Łączenie strategii regionalnych: inteligentna specjalizacja, agenda cyfrowa, wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, gospodarka niskoemisyjna (wspierana przez EFRR), szkolenia i integracja społeczna (wspierane przez EFS), Wymiar miejski.
  2. Budowanie potencjału: Nowe funkcje i instrumenty w zarządzaniu programami (inżynieria finansowa, ocena ramowej wydajność, umowy partnerskie).
  3. Współpraca terytorialna: nowa generacja programów ogólnoeuropejskich (INTERREG, URBACT, ESPON, INTERACT), współpraca międzynarodowa.

Wizyty studyjne organizowane w ramach OPEN DAYS są ważnym elementem zdobywania wiedzy i kontaktów dla wszystkich konsultantów europejskich, służą omówieniu wspólnych działań i możliwych rozwiązań dla regionów i miast europejskich. Stanową platformę dla budowania potencjału oraz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk dla osób zaangażowanych w realizację polityki spójności UE.

 

logotypygreenit

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC

UE greenIT

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego