Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

 

O projekcie
Dla kogo?
Rekrutacja
Formy wsparcia
Dokumenty do pobrania
Kontakt

Okres realizacji: 01.01.2014 r. do 30.06.2015 r.

 

Cel główny Projektu
wzmocnienie potencjału dydaktyczno-wychowawczego 4 Gimnazjów Powiatu Częstochowskiego poprzez realizację programów rozwojowych wspierających 564u/u (w tym 271K), w szczególności zdolnych, z obszarów wiejskich, w zakresie: rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności praktycznych dostosowanych do potrzeb rynku pracy; wyrównywanie braków edukacyjnych do 30.06.2015 roku, poprzez następujące cele szczegółowe:

 • Zwiększenie dostępu do doradztwa edukacyjno-zawodowego i opieki pedagogiczno-psychologicznej dla 564 uczniów/uczennic (271K) czterech gimnazjów z zastosowaniem innowacyjnych metod nauczania do 30.06.2015 r.;
 • Zwiększenie dostępu do zajęć podnoszących poziom kompetencji kluczowych 564 uczniów/uczennic (271K) poprzez uczestnictwo uczniów/uczennic w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych z zastosowaniem innowacyjnych metod nauczania do 30.06.2015 r.;
 • Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych 282 uczniów/uczennic (135K) poprzez uczestnictwo uczniów/uczennic w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z zastosowaniem innowacyjnych metod nauczania do 30.06.2015 r.;
 • Zwiększenie dostępu do zajęć umożliwiających pozyskanie praktycznych kompetencji i umiejętności dostosowanych do potrzeb rynku pracy 169 uczniów/uczennic (81K) do 30.06.2015 r.

Projekt skierowany jest do 564u/u (271K) szczególnie zdolnych z klas 2 i 3, którzy zamieszkują w Województwie Śląskim, szczególnie na obszarach wiejskich i uczą się w 1 z 4 gimnazjów: Gimnazjum Rędziny, Gimnazjum Rudniki, Gimnazjum Poczesna, Gimnazjum Wrzosowa, działających na terenie 2 gmin Powiatu Częstochowskiego tj.:

 • Gimnazjum im. Armii Krajowej w Rędzinach;
  42-242 Rędziny, ul. Działkowiczów 20;
 • Gimnazjum przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rudnikach;
  42-240 Rudniki, ul. Szkolna 11;
 • Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Poczesnej;
  42-262 Poczesna, ul. Bankowa 7;
 • Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego przy Zespole Szkół we Wrzosowej;
  42- 263 Wrzosowa, ul. Szkolna 4.

 

Udział w Projekcie jest bezpłatny!

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. informuje, iż w związku z realizacją projektu „Edukacja młodego pokolenia”  zostanie przeprowadzony II etap rekrutacji uczniów i uczennic.

 

Rekrutacja dodatkowa w okresie styczeń – luty 2015 roku

 

REGULAMIN REKRUTACJI – do pobrania skan TUTAJ

Załączniki – do pobrania skan TUTAJ

 

Komplet dokumentów rekrutacyjnych niezbędnych do przystąpienia do rekrutacji obejmuje:

 1. Formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1 do Regulaminu – do pobrania TUTAJ);
 2. Deklarację uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 2 do Regulaminu – do pobrania TUTAJ);
 3. Oświadczenie uczestnika Projektu o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 3 do Regulaminu – do pobrania TUTAJ);
 4. Oświadczenie o uzyskanych ocenach na koniec poprzedniego roku szkolnego (załącznik nr 4 do Regulaminu – do pobrania TUTAJ);
 5. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o dochodach (załącznik nr 5 do Regulaminu – do pobrania TUTAJ);
 6. Opinię wychowawcy lub pedagoga szkolnego o uczniu/uczennicy (załącznik nr 6 do Regulaminu – do pobrania TUTAJ);

Niezłożenie wszystkich wymaganych dokumentów rekrutacyjnych wyklucza z uczestnictwa w Projekcie !

 

Dokumenty rekrutacyjne muszą być wypełnione zgodnie z prawdą.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych uczniowie/uczennice składają w sekretariacie szkoły. TERMIN PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW:

od 02-09-2014 r. do 10-09-2014 r.

Uczniowie/uczennice, którzy zakwalifikują się do udziału w Projekcie wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi zobowiązani są podpisać: Deklarację uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 2 do Regulaminu) Kontrakt uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 8 do Regulaminu – do pobrania TUTAJ)

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:

 • Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla 282 uczniów i uczennic, mające na celu niwelowanie braków w opanowaniu podstawowych umiejętności, zwiększenie skuteczności nauczania i przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego;
  • z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
  • humanistycznych .
 • Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych dla 564 uczniów i uczennic, mające na celu rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów i uczennic, zwiększenie zainteresowania uczniów/uczennic przedmiotem oraz przygotowanie uczniów/uczennic do pracy i życia w warunkach gospodarki rynkowej, kształtowanie postawy przedsiębiorczej;
  • z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
  • humanistycznych,
  • języków obcych,
  • ICT,
  • sportowych,
  • warsztatów artystycznych,
  • warsztatów przedsiębiorczości.
 • Doradztwo i poradnictwo edukacyjno – zawodowe dla 564 uczniów i uczennic, mające na celu przybliżenie uczniom/uczennicom sytuacji na rynku pracy, przygotowanie uczniów/uczennic i pomoc w wyborze szkoły i/lub zawodu, ukierunkowanie uczniów/uczennic na przyszłość;
  • warsztaty edukacyjne „Jak wybrać szkołę po gimnazjum?",
  • warsztatów „Moja ścieżka do kariery zawodowej",
  • indywidualne doradztwo zawodowe,
  • wizyty studyjne,
  • warsztaty z robotyki,
  • stworzenie indywidualnych planów kariery.
 • Doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla 564 uczniów i uczennic, mające na celu nabycie umiejętności społecznych i uwrażliwienie uczniów/uczennic na problem płci;
  • warsztaty społeczne,
  • warsztaty umiejętności uczenia się,
  • indywidualne doradztwo psychologiczne.
 

Biuro Projektu:

Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 lokal 6a

42-202 Częstochowa

Tel. 34 360 56 88 wew. 27

Fax 34 360 57 47

 

Osoby do kontaktu:

Beata Blukacz - Krawiec - Menadżer projektu [email: bblukacz@arr.czestochowa.pl]

Agnieszka Karońska - Specjalista ds.zamówień publicznych, rekrutacji, promocji [email: akaronska@arr.czestochowa.pl]

Izabela Hłąd - Koordynator szkolny [email: ihlad@arr.czestochowa.pl]

 

Informujemy, że pod adresem: http://edukacja.elbox24.pl/ dostępna jest już edukacyjna platforma e-learningowa utworzona w ramach projektów „Edukacja młodego pokolenia” oraz „Wiedza to sukces” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet IX; Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Platforma obejmuje 4 szkoły z powiatu częstochowskiego w ramach Projektu „Edukacja młodego pokolenia” oraz 7 szkół z powiatu kłobuckiego w ramach Projektu „Wiedza to sukces”.

UE default

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego