Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Czas na biznesInformujemy, że nabór wniosków o wsparcie pomostowe przedłużone dla Uczestników/czek projektu „Czas na biznes” będzie odbywać się


od 05.07.2021 r. do 31.01.2022
DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE 30 DNI KALENDARZOWYCH PRZED USTANIEM PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO!!!

 

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA:
Wzory dokumentów niezbędnych do złożenia stanowią załączniki do REGULAMINU RZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.


Wymaganym dokumentem do ubiegania się o wsparcie pomostowe jest wypełniony Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z następującymi załącznikami, co najmniej:

  1. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 2 do Regulaminu) lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. 2 do Regulaminu),
  2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 3 do Regulaminu),
  3. harmonogram rzeczowo-finansowy z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (zał. 9 do Regulaminu).
  4. w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zał. 10 do Regulaminu).

 

SPOSÓB SPORZĄDZENIA DOKUMENTÓW:

Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w ogłoszeniu o naborze, w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 niniejszego Regulaminu. Osobiście dokumenty można składać w Biurze Projektu w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 1, w godzinach:

  • poniedziałek, czwartek od 10.00 do 18.00,
  • wtorek, środa, piątek od 7.30 do 15.30.

 

Jeden UP może ubiegać się o wsparcie pomostowe wyłącznie na podstawie jednego złożonego wniosku. W przypadku, gdy uczestnik projektu złoży więcej niż jeden wniosek, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego wniosku i złożenie nowego w terminie trwania naboru.

 

Wnioski wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami). Przed złożeniem, wniosek należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, parafować na każdej stronie i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony).

 

Pola, które danego UP nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji we wniosku niewypełnionej stanowi błąd formalny.

 

Kopie wymaganych załączników do wniosku powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony ... do strony ...” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą.

 

Niedopuszczalna jest ingerencja w treść składanych wzorów Wniosków oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

 

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Dokumenty należy złożyć w terminie naboru zgodnie z definicją skutecznego doręczenia. Dzień skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez uczestnika projektu – za dzień skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi uznaje się:

  1. w przypadku doręczenia osobistego lub przez pełnomocnika – datę odbioru osobistego potwierdzoną podpisem pracownika Biura Projektu. Każda osoba biorąca udział w projekcie może ustanowić swojego pełnomocnika, zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego, do doręczenia dokumentów do Biura Projektu;
  2. w przypadku przesyłki za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe – datę nadania (tj. datę stempla pocztowego);
  3. w przypadku przesyłki za pośrednictwem firm kurierskich – datę wpływu do Biura Projektu;
  4. w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym; weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu – datę wpływu na adres Biura Projektu (obowiązujący adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Jeżeli doręczenie miało miejsce w więcej niż w jednej z form przewidzianych powyżej, skuteczność ustalana jest w zależności, która z powyższych dat jest wcześniejsza.


Dopuszcza się przyjęcie dokumentów od uczestnika/pełnomocnika, który pojawił się w Biurze Projektu w godzinach jego urzędowania, jednak z przyczyn od niego niezależnych (np. długi czas oczekiwania w kolejce do złożenia dokumentów) efektywne złożenie dokumentów nastąpiło już po czasie urzędowania Biura Projektu.

 

Nie dopuszcza się składania dokumentów za pośrednictwem faksu lub skanu.

 

Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu naborze nie będą rozpatrywane.

 

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

 

Imię i Nazwisko
Uczestnika/Uczestniczki projektu
Nazwa przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)
Adres

 

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego „Czas na biznes” – NIE OTWIERAĆ

 

                                                                                                                      Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 1
42-202 Częstochowa

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Projektu.