Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

LISTA rezerwowa Kandydatów do projektu „Nowa szansa”_II ścieżka (działalność gospodarcza)

 

W dniu 10.06.2014 r. Komisja Rekrutacyjna zakończyła proces rekrutacji Kandydatów do udziału w projekcie w ramach II ścieżki (działalność gospodarcza). Poniżej przedstawiamy listę rezerwową Kandydatów do udziału w projekcie (lista do pobrania).

 

Zgodnie z zapisami § 11 ust. 6. Regulaminu rekrutacji Uczestników projektu „Nowa szansa”_II ścieżka (działalność gospodarcza) w przypadku rezygnacji któregokolwiek z Kandydatów lub skreślenia go z listy rankingowej, do udziału w projekcie kwalifikuje się kolejno osoby z listy rezerwowej, z zastrzeżeniem zapisu § 3 ust. 3. ww. Regulaminu, w myśl którego co najmniej 40% uczestników projektu (12 osób, w tym 8 mężczyzn), muszą stanowić osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy z przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne.

 

 

Lista rezerwowa