Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Oferta pracy2Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. zatrudni pracowników na stanowiska związane z realizacją projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej

 

 


Zadania i obowiązki pracownika związane z realizacją projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej:

 • samodzielna bądź zespołowa realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE,
 • opracowywanie wymaganej dokumentacji realizowanego projektu oraz sprawozdawczość i raportowanie projektowe,
 • kontakty oraz współpraca z instytucjami wdrażającymi programy UE,
 • świadczenie usług informacyjnych dla różnych grup społecznych i zawodowych w zakresie krajowych programów finansowanych funduszami EFS+ i EFRR,
 • współpraca z ekspertami merytorycznymi zewnętrznymi w ramach realizacji projektów,
 • realizacja projektów polegających na obsłudze i udzielaniu wsparcia przedsiębiorstwom w formie dotacji i pożyczek, w oparciu o programy pomocowe związane z udzielaniem pomocy publicznej i pomocy de minimis;
 • świadczenie usług informacyjnych z zakresu Funduszy Europejskich, w szczególności w ramach programów polityki spójności i programów krajowych finansowanych z EFS+ i EFRR, również poprzez udzielanie konsultacji, prowadzenie spotkań informacyjnych i szkoleń, prelekcji, obsługę stoisk na targach, konferencjach i wydarzeniach plenerowych;
 • delegacje krajowe związane z realizacją projektów.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, preferowane w obszarze ekonomii, finansów, zarządzania;
 • staż pracy – co najmniej 1 rok na stanowisku, które wymagało samodzielnej organizacji pracy i obsługi klienta w obszarze finansowania działalności przedsiębiorstw lub innych organizacji, osób prawnych lub grup społecznych. W szczególności premiujemy osoby z doświadczeniem w obsłudze przedsiębiorców w zakresie instrumentów wsparcia bazujących na pomocy publicznej;
 • umiejętność obsługi programów, w tym Microsoft Office oraz urządzeń biurowych.

 

Wymagania oczekiwane:

 • minimum 1 rok doświadczenia zawodowego we wdrażaniu lub realizacji projektów finansowanych z Funduszy Unii Europejskiej lub w udzielaniu informacji o Funduszach Unii Europejskiej, w szczególności EFS+ i EFRR,
 • zdolności organizacyjne,
 • komunikatywność,
 • umiejętność samodzielnej pracy oraz pracy w zespole,
 • dyspozycyjność związana z wyjazdami w ramach realizowanych projektów,
 • prawo jazdy kat. B.

Atutem będą kompetencje w obszarze opracowywania koncepcji projektów współfinansowanych ze środków UE (przedsiębiorczość, rynek pracy) oraz przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków EFS+.  


Warunki pracy:

 • umowa o pracę, pełny etat
 • praca stacjonarna.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny
 • życiorys zawodowy
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji

 

Informacje dotyczące rekrutacji:

Rekrutacja będzie przebiegała w dwóch etapach:

 • pierwszy etap:         weryfikacja formalna kandydatów w oparciu o złożone dokumenty
 • drugi etap:              rozmowa kwalifikacyjna

Dokumenty aplikacyjne można składać do dnia 30 kwietnia 2024 r.


Dokumenty można przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczyć osobiście na adres: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., 42-202 Częstochowa, al. Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8,  w zamkniętej kopercie opisanej: „Nabór na pracownika ds. realizacji projektów UE” lub przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:  


 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

 

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji prosimy o zamieszczenie drugiej zgody o następującej treści:


 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

 

Częstochowa, 08.04.2024 r.

 

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. z siedzibą przy Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok 8 42-202 Częstochowa, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 2. pytania w sprawie przetwarzania danych osobowych prosimy kierować do Inspektora Danych Osobowych na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres Inspektor Danych Osobowych, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok 8 42-202 Częstochowa;
 3. podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  1. w zakresie przetwarzania na potrzeby aktualnego procesu rekrutacyjnego następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego nas i wynikającego z przepisu prawa, tj. jest art. 22¹ kodeksu pracy (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit c RODO),
  2. zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w dokumentach rekrutacyjnych (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit a RODO), jeżeli Pani/Pan przekazuje nam, z własnej inicjatywy inne dane osobowe niż wymienione powyżej pod lit. a,
  3. zgoda (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit a RODO) – w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych po zakończeniu aktualnego procesu rekrutacyjnego (punkt 7);
 4. Pani/Pana dane osobowe ujawniane będą pracownikom Spółki upoważnionym w tym zakresie przez administratora danych osobowych: 
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko na które Pani/Pan kandyduje.;
 7. za Pani/Pana zgodą, po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych procesach rekrutacyjnych, prowadzonych przez administratora danych osobowych, do czasu odwołania zgody ale  nie dłużej niż przez pół roku;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania - cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych,  którego dokonano na podstawie zgody zanim została cofnięta;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 10. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem dobrowolnym, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w rekrutacji. W przypadku niewybrania Pani/Pana w ramach obecnej rekrutacji, pozostawienie danych osobowych w naszej bazie jest absolutnie dobrowolne i zależy wyłącznie od wyrażonej przez Panią/ Pana zgody (punkt 7);
 11. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.