Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/52/MF/2017

Przedmiot zamówienia: Świadczenie pomocy prawnej dla Funduszu Pożyczkowego w Częstochowie prowadzone przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego (kod CPV: 79100000 Usługi prawnicze).

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8 (sekretariat), do 08 maja 2017 r. do godz. 10.00.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/53/OWES/2017

Przedmiot zamówienia: Kompleksowe przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie treningu z zakresu budowania zespołu JOWES na potrzeby Zamawiającego-Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. w związku z realizacją projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego”.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8 (sekretariat), do 05 maja  2017 r. do godz. 12.00.

Zmiana zapytania ofertowego nr ZAM/50/MP-RZ/2017


Zamawiający - Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. wprowadza zmiany w zapytaniu ofertowym nr ZAM/50/MP-RZ/2017 o następującej treści:

  1. W załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego  § 4 ust.2 pkt.4 umowy otrzymuje brzmienie: „Ubezpieczenie NNW uczestników szkoleń min. 5 000,00 zł”.
  2. W formularzach – szczegółowy opis zamówienia do zapytania ofertowego nr ZAM/50/MP-RZ/2017  część 1-5  w pozycji: Dodatkowe warunki realizacji szkolenia” zmianie ulega zapis dot. wysokości ubezpieczenia uczestnika/czki od następstw nieszczęśliwych wypadków. W miejsce kwoty min. 10 000,00 zł wprowadza się kwotę min. 5 000,00 zł.

W związku z wprowadzeniem zmian w zapytaniu ofertowym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 20.04.2017 r do godz. 12:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/50/MP-RZ/2017

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie  Kursu ECDL – BASE wraz z egzaminem, Kursu ECDL - PTI STANDARD wraz z egzaminem Kursu podstaw rachunkowości wraz z egzaminem , Kursu kadry i płace wraz z egzaminem  dla uczestników projektu „Szansa na zatrudnienie”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.4.2. „Outplacement” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (kod CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego).

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6A (Biuro projektu), do 20 kwietnia  2017 r. do godz. 9.00.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/46/OWES/2017

Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia kursu obsługi narzędzi do pielęgnacji ogrodów (pilarki, wykaszarki, piły mechaniczne, kosiarki) dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), 19 kwietnia 2017.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/45/OWES/2017

Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia kursu posadzkarz/płytkarz dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), 19 kwietnia 2017.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/43/OWES/2017

Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia kursu renowacji mebli dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), 19 kwietnia 2017.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/42/OWES/2017

Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia kursu ogrodnika terenów zielonych dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), 05 kwietnia 2017.