Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/52/OWES/2016

Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia z zakresu kucharz dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), 21 grudzień 2016 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/51/OWES/2016

Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia z zakresu carvingu dla pracowników nowo utworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), 21 grudzień 2016 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/47/MP-RZ/2016

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkoleń zawodowych oraz organizację i przeprowadzenie zewnętrznych egzaminów dla uczestników projektu "Szansa na zatrudnienie", realizowanego w ramach Poddziałania 7.4.2. "Outplacement" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 6A, (Biuro projektu Szansa na zatrudnienie), 13 grudzień 2016 r.

 

Częstochowa, dn. 04.11.2016 r.

ZAM/44/PK/2016

 

Zgodnie z art. 64 ust.1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.2004 r. z późniejszymi zmianami oraz § 33 Statutu, Rada Nadzorcza i Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. zwraca się z prośbą o składanie ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2016 na podstawie podanych informacji :

Postępowanie dot. przeprowadzenia usługi szkoleniowej w zakresie uzyskania wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze Ekonomii Społecznej dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego”.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZAM/05/OWES/2016

 

Postępowanie dot. przeprowadzenie usługi pełnienia roli członka Komisji Oceny Wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego na zatrudnione osoby w tworzonych lub istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych  w projekcie „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/32/OWES/2016

Przedmiot zamówienia: Pełnienia roli członka Komisji Oceny Wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego na zatrudnione osoby w tworzonych lub istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych w projekcie „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2016 r., w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8, 42-202 Częstochowa- Biuro Zarządu ARR, 29 czerwca 2016 r. do godz. 15:00. W przypadku składania ofert drogą pocztową bądź kurierem za datę złożenia przyjmuje się termin wpływu oferty do biura Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/30/OWES/2016

Przedmiot zamówienia: Usługa szkoleniowa w zakresie uzyskania wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze Ekonomii Społecznej

Termin realizacji zamówienia: czerwiec 2016 r. – czerwiec 2017 r.

Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę w wersji papierowej, w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą usługi stanowiącej przedmiot zamówienia i nazwą Wykonawcy, należy złożyć na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania ofertowego w siedzibie Zamawiającego, tj. w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., 42-202 Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8, do dnia 21.06.2016 r. do godz. 15.00.