Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

STOWARZYSZENIE „RAZEM NA WYŻYNY”
ogłasza
NABÓR 1/2018
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na Przedsięwzięcie

NIEKOMERCYJNA I OGÓLNODOSTĘPNA INFRASTRUKTURA REKREACYJNA I TURYSTYCZNA WYKORZYSTUJĄCA ZASOBY OBSZARU LGD

wskazane w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na lata 2015-2023 (LSR)


Termin składania wniosków: od  22 grudnia 2017 roku do 19 stycznia 2018 roku.


Miejsce i tryb składania wniosków:
Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście lub przez osobę upoważnioną lub przez pełnomocnika) w siedzibie Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” w Mykanowie przy ul. Cichej 72, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Wniosek należy złożyć w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej na płycie CD.


O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”.


Limit środków dostępnych w konkursie: 244 618,00 złotych.


Forma wsparcia:
Pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych i wynosi:
• do 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych,
• do 100% – w przypadku pozostałych podmiotów.


Minimalna i maksymalna kwota dofinansowania: od 50 000 do 300 000 zł.


Pełna treść ogłoszenia


Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem www.razemnawyzyny.pl