Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Centrum Usług Rozwojowych dla MŚP

O projekcie
Dla kogo?
Rekrutacja
Formy wsparcia
Dokumenty do pobrania
Kontakt

Z przyjemnością informujemy, że 1 kwietnia 2017 r. rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników” (projekt będzie trwał do 30.04.2022 r.).
Łączna wartość projektu wynosi 65.684.000 zł, w tym dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego – 54.309.914,53 zł.

 

Projekt został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w konkursie dla Poddziałania 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa, którego przedmiotem był wybór Operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF), wdrażanego w województwie śląskim ramach RPO WSL 2014-2020.
Projekt jest realizowany w formule partnerskiej przez 4. instytucje: Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. (Lidera) oraz Agencję Rozwoju Lokalnego S.A. z Sosnowca, Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości z Bielska-Białej i WYG Consulting sp. z o.o. z Warszawy (Partnerów).

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. (jako Lider projektu) odpowiada za obszar obejmujący subregion północny województwa śląskiego oraz powiaty: lubliniecki i zawierciański.

 

W chwili obecnej przygotowujemy się do ogłoszenia naboru, a pierwszym krokiem do tego jest uruchomienie infolinii oraz Punktu Obsługi Przedsiębiorcy (POP).

 

Równolegle, wspólnie z WUP w Katowicach oraz pozostałymi Operatorami z terenu województwa śląskiego, opracowujemy dokumentację projektową (regulamin naboru, formularze zgłoszeniowe, dokumenty dot. pomocy publicznej i pomocy de minimis itp.) oraz wspólną kampanię promocyjną. Po zakończeniu prac i zatwierdzeniu przez WUP ww. dokumentacji rozpoczniemy nabór przedsiębiorców do projektu.

Wsparcie w ramach projektu PSF jest skierowane wyłącznie do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa śląskiego, oraz ich pracowników i kadry zarządzającej.
Wsparcie jest skoncentrowane w szczególności na następujących grupach docelowych:

  • pracownikach powyżej 50 roku życia,
  • pracownikach o niskich kwalifikacjach,
  • przedsiębiorstwach wysokiego wzrostu

oraz na usługach rozwojowych mających na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji.

Zapraszamy niebawem.

Już teraz jednak prosimy przedsiębiorców o rejestrowanie się w BUR oraz poznanie jej funkcjonalności, ponieważ jedynie za pośrednictwem BUR istnieje możliwość zapisania pracowników na konkretną usługę.

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. jako Operator PSF prowadzić będzie dystrybucję środków przeznaczonych na realizację usług rozwojowych wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) – internetowej bazy prowadzonej w formie systemu teleinformatycznego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pod adresem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

 

Oparta na podejściu popytowym dystrybucja środków służyć ma dostarczaniu usług rozwojowych szkoleniowych i doradczych zgodnych z potrzebami przedsiębiorstwa (m.in.: usług w zakresie wsparcia kapitałowego, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, budowania i rozwoju biznesu, organizacyjnych, ekonomiczno-finansowych, prawnych, marketingowych, w zakresie zarządzania strategicznego, audytów strategicznych, szkolenia z transferu i komercjalizacji wiedzy oraz ochrony własności przemysłowej) oraz wspieraniu rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami pracodawców. Pozwoli to tak dobierać szkolenia i usługi doradcze, że będą one miały konkretną wartość dla przedsiębiorcy, korzystać on bowiem będzie z oferty, której naprawdę potrzebuje, i która w realny sposób wpływa na wzrost wiedzy, umiejętności i kompetencji jego pracowników, a przez to na rozwój przedsiębiorstwa.

 

Dofinansowanie kosztów realizacji usług rozwojowych ze środków EFS w ramach projektu PSF jest możliwe wyłącznie na usługi rozwojowe wpisane do BUR.

 

Wysokość dofinansowania usług rozwojowych dla przedsiębiorcy wynosi maksymalnie 80% wartości danej usługi rozwojowej, przy czym maksymalna kwota dofinansowania, o jaką może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu, na dofinansowanie łącznych kosztów zakupu usług rozwojowych, wynosi 100.000 zł.
Maksymalna proponowana kwota dofinansowania przypadająca na jednego przedsiębiorcę w projekcie PSF ustalana jest w zależności od liczby pracowników obejmowanych wsparciem i będzie iloczynem ilości pracowników oraz zmiennej kwoty przeliczeniowej, która na obecną chwilę wynosi 7.500 zł.
Wartość wsparcia może być przez przedsiębiorcę dowolnie rozdysponowana na usługi rozwojowe (np. szkolenia poszczególnych pracowników i doradztwo).

Zapraszamy niebawem.

Już teraz jednak prosimy przedsiębiorców o rejestrowanie się w BUR oraz poznanie jej funkcjonalności, ponieważ jedynie za pośrednictwem BUR istnieje możliwość zapisania pracowników na konkretną usługę.

Punkt Obsługi Przedsiębiorcy mieści się w Częstochowie, Al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6A i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

 

Zapraszamy do kontaktu:

-       Anna Górniak, e-mail: agorniak@arr.czestochowa.pl

-       Jerzy Ostrowski, e-mail: jostrowski@arr.czestochowa.pl

-       tel. 34 360-56-54, 360-56-88, infolinia 503-607-302

-       e-mail: operatorpsf@arr.czestochowa.pl

 

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.