Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/14/OWES/2018

Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu administracyjno-biurowego dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), do 27 marca 2018 r.

 

 

Szczegółowe informacje Zapytania Ofertowego

Oferta cenowa ZAM/14/OWES/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZAM/14/OWES/2018

 

W dniu 16.04.2018 wpłynęło Oświadczenie z firmy NOVA Centrum Edukacyjne, ul. 3 maja 26, 40-096 Katowice, dot. rezygnacji z przeprowadzenia szkolenia zawodowego określonego w zamówieniu ofertowym nr.: ZAM/14/OWES/2018 z dnia 20.03.2018.

 

W związku z powyższym w dn. 16.04.2018 r na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, że oferta nr 7.ALTER EGO Magdalena Krawczyk, Aleja Wolności 1; 42-202 Częstochowa została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru – cena.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2 - ZAM/14/OWES/2018