Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/35/CT/2018

Przedmiot zamówienia: Usługa zaangażowania ekspertów branżowych podczas spotkań Smart Lab (Smart Lab I i Smart Lab II), na potrzeby Zamawiającego – Agencja Rozwoju regionalnego w Częstochowie S.A. w związku z realizacją projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; decyzja o dofinanowaniu nr. UDA-RPSL.01.03.00-24-06A2/16-00.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8, do 12 lipca 2018 r. do godziny 15:00.

 

 

Szczegółowe informacje Zapytania Ofertowego

ZAM_35_CT_2018 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

ZAM_35_CT_2018 Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań

ZAM_35_CT_2018 Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o posiadanym doświadczeniu

ZAM_35_CT_2018 Załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące danych osobowych