Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

PRZETARG ARR/30/OWES/2015/P

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie ustawy art. 11 ust. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811 i 915, 1146, 1232 oraz z 2015 poz. 34 zwanej dalej „ustawą Pzp”

 

Usługa szkoleniowa dla rozwoju sektora ekonomii społecznej w ramach realizacji projektu Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego.

 

Treść ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego wraz z załącznikami