Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

PRZETARG ARR/29/CP/14/P


Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811 i 915, 1146, 1232) zwanej dalej „ustawą Pzp”

na


Świadczenie usługi w zakresie fizycznej ochrony mienia znajdującego się w budynku zlokalizowanym w Częstochowie przy ul. Odlewników 43 stanowiącym własność Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

 

 

Treść ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego wraz z załącznikami

 


 

 

Odpowiedzi na pytania wykonawcy – dotyczy przetargu nieograniczonego na “Świadczenie usług w zakresie fizycznej ochrony mienia znajdującego się w budynku zlokalizowanym w Częstochowie przy ul. Odlewników 43 stanowiącym własność Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. wraz z obsługą kotłowni i świadczeniem prac porządkowych”

 

Odpowiedzi na pytania wykonawcy ARR/29/CP/14/P