Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą

 

Nr postępowania ZAM/27/CP/2019

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p.n.: Budowa hali przemysłowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu inwestycji w lokalizacji Częstochowa, ul. Ekonomiczna 5.

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., działając zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.), zwraca się o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o okres 30 dni.

 

Zgodnie z treścią art. 85 ust. 4 ustawy Pzp przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

 

Termin związania ofertą upływa w dniu 21 sierpnia 2019 r.

 

Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa powyżej, nie powoduje utraty wadium.

 

Zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, potraktowany będzie przez Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą.

 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia stosownej informacji w formie pisemnej w terminie do dnia 21 sierpnia 2019 r.

 

Przedłużenie terminu związania ofertą - ZAM/27/CP/2019