Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p.n.: Budowa hali przemysłowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu inwestycji w lokalizacji Częstochowa, ul. Ekonomiczna 5.

 

Działając na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia o poprawieniu w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 2 Pzp, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

 

Poprawienie omyłki rachunkowej "W.J. Jurasz" Sp.j.

Poprawienie omyłki rachunkowej Pracownia Projektowa ATTYKA