Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ZAM/13/CP/2019


Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamiam, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa hali przemysłowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu inwestycji w lokalizacji Częstochowa, ul. Ekonomiczna 5.


Uzasadnienie


W przedmiotowym postępowaniu w terminie składania ofert złożono 4 oferty, przy czym oferta nr 1 z najniższą ceną, tj. z ceną 187 575,00 zł brutto przekracza kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 159 900,00 zł brutto.


Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.


Z uwagi na fakt, że zamawiający nie mógł zwiększyć tej kwoty do wysokości ceny ww. oferty, zobligowany był unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - ZAM/13/CP/2019