Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

naborwnioskowAgencja Rozwoju Regionalnego  w Częstochowie S.A.
ogłasza nabór Uczestników/Uczestniczek
do projektu „Zrealizowany cel zawodowy”.


Termin składnia dokumentów rekrutacyjnych rozpoczyna się
od dnia 27 listopada 2019 r.

 

 

Rekrutacja do projektu 50 osób (27 kobiet/23 mężczyzn) będzie odbywać się w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc wolnych.


W momencie zrekrutowania zakładanej liczby uczestników/czek projektu Beneficjent zawiesi lub zakończy rekrutację. Informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej: www.arr.czestochowa.pl.

 

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne:
w Biurze projektu: siedziba Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.,
42-202 Częstochowa, al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6 (I piętro),
tel. 34/360/56/88 wew. 34;
na stronie: www.arr.czestochowa.pl./projekty/aktualne/zrealizowany-cel-zawodowy


Proces rekrutacji jest jawny i otwarty, prowadzony z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.,

 

Regulamin rekrutacji uczestnikówi i udziału w projekcie

Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej

Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej

Załącznik nr 3 Karta oceny merytorycznej

Załącznik nr 3 Karta oceny merytorycznej

Zalacznik nr 4 Deklaracja uczestnictwa

Zalacznik nr 4 Deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 5 Umowa uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 5 Umowa uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 - do umowy uczestnictwa oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 2 - do umowy uczestnictwa w projekcie zakres danych osobowych