Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

naborwnioskowSzanowni Państwo,
Informuję, że od dnia 28 maja 2018 r. rozpocznie się nabór wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe – finansowe.


Nabór będzie trwał do 1.czerwca 2018 r. do godz. 14.00. Wnioski można złożyć w BIURZE PROJEKTU lub w Sekretariacie Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. na 2 piętrze w godz. 8.00 – 14.00.


Wszyscy Państwo jesteście uprawnieni do aplikowania o przedłużone wsparcie pomostowe, natomiast w drodze niezależnej – zewnętrznej oceny – wsparcie zostanie ostatecznie przyznane 14 Firmom.


Wymagane dokumenty znajdują się na stronie http://www.arr.czestochowa.pl/projekty/aktualne/swiadomy-biznes
Wykaz wymaganych dokumentów: Załącznik 6, 7, 9, 10, 13, 14, 18.


Ponadto wymagane jest zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu (czeka się do 7 dni na otrzymanie, wniosek można złożyć drogą elektroniczna, zwolnione z opłat w przypadku dofinansowania Z UE).


Pozytywnie ocenione wnioski uprawniają do podpisania Aneksów do umów o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego oraz GENERUJĄ KONIECZNOŚĆ WNIESIENIA STOSOWNEGO ZABEZPIECZENIA.


W Biurze Projektu będą czekały na Państwa korekty do zaświadczeń o pomocy de-minimis dot. wsparcia pomostowego – uwzględniające wartość przeliczoną zgodnie z wzorem dyskontowania (kopia stanowi załącznik do wniosku o finansowe wsparcie pomostowe – przedłużone.


Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 (do pobrania ze strony http://www.arr.czestochowa.pl/projekty/aktualne/swiadomy-biznes).

 

UWAGA! ZABEZPIECZENIE W FORMIE WEKSLA WŁASNEGO Z PORĘCZENIEM PRZEZ WSPÓŁMAŁŻONKA W SYTUACJI BRAKU RODZIELNOŚCI MAJĄTKOWEJ BĘDZIE MOŻLIWE – PODOMNIE, JAK W PRZYPADKU WSPARCIA POMOSTOWEGO PODSTAWOWOEGO.

 

Kamila Grochowina
Kierownik projektu „Świadomy Biznes”