Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Szansa na lepsze zatrudnienie

O projekcie
Dla kogo?
Rekrutacja
Formy wsparcia
Dokumenty do pobrania
Kontakt

Projekt „Szansa na lepsze zatrudnienie”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.


Wartość całkowita projektu: 1 346 014,08 zł., w tym wartość dofinansowania 1 278 713,37 zł. w tym dofinansowanie ze środków UE 1 144 111,97 zł.


Projekt jest realizowany w okresie  od 1.04.2019 r. do 31.03.2021 r.


Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia u 30 osób (w tym 17 kobiet i 13 mężczyzn) powyżej 30 roku życia, bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, należących do co najmniej jednej z grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, z terenu woj. śląskiego w zakresie zgodnym z zapotrzebowaniem regionalnego rynku pracy, w okresie od 01.04.2019 r. do 31.03.2021 r.

 

Dla uczestników/czek projektu zaplanowano:

 • indywidualne poradnictwo zawodowe, wsparcie coachingowe,  pośrednictwo pracy  (30 osób);
 • szkolenia z zakresu doskonalenia kompetencji interpersonalnych i społecznych (30 osób) przewidziany zwrot kosztów  dojazdu;
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i szkolenia certyfikowane  (30 osób) dostosowane do indywidualnych potrzeb osób, przewidziane stypendium szkoleniowe;
 • staże zawodowe u pracodawców dla 10 osób na okres 6 miesięcy (dla wszystkich osób przewidziane stypendium stażowe w wysokości  1017,40 zł netto/m-c);
 • subsydiowane zatrudnienie dla 15 osób na okres 6 miesięcy (dla wszystkich osób przewidziane wynagrodzenie w wysokości obowiązującego najniższego wynagrodzenia tj. 2250 zł brutto/m-c.)

Dla pracodawców:

 • przyjmujących na staż na okres 6 m-cy: refundacja kosztów wynagrodzenia opiekuna stażysty/ki - 500 zł brutto/m-c, refundacja kosztów materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych wykorzystanych przez stażystę/kę, narzędzi, szkolenie BHP itp.);
 • zatrudniających w ramach zatrudnienia subsydiowanego na okres 6 m-cy: refundacja kosztów płacy pracownika, w tym wynagrodzenie brutto oraz opłacane od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne oraz środki finansowe na doposażenie stanowiska pracy w wysokości 18.000 zł (w tym 4.000 zł. – wkład własny pracodawcy), wsparcie to będzie stanowiło pomoc de minimis dla przedsiębiorcy.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.


Planowane efekty:
Efektem realizacji projektu będzie przygotowanie osób bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo do pracy poprzez podwyższenie kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie doświadczenia zawodowego. Osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej wśród uczestników/uczestniczek na poziomie 56% a wśród uczestniczek/uczestników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy na poziomie 44%.

 

Grupę docelową projektu stanowić będą osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), które są bezrobotne (lub nieaktywne zawodowo), należące co najmniej do jednej z poniższych grup, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

 • osoby powyżej 50 roku życia;
 • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka);
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby o niskich kwalifikacjach ;

zamieszkałych na terenach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju realizowanymi przez: LGD Bractwo Kuźnic, RLGD Jurajska Ryba, LGD Leśna Kraina Górnego Śląska, LGD Perła Jury, LGD Razem na wyżyny, LGD Zielony Wierzchołek Śląska, LGD „Partnerstwo Północnej Jury” tj. na terenach powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego, zawierciańskiego, lublinieckiego oraz tarnowskiego. Wyłączone będą osoby odbywające karę pozbawienia wolności (z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym).

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ogłasza nabór Uczestników/Uczestniczek do projektu "Szansa na lepsze zatrudnienie".


Termin składnia dokumentów rekrutacyjnych rozpoczyna się od dnia 16 kwietnia 2019 r.

 

Rekrutacja do projektu 50 osób (27 kobiet/23 mężczyzn) będzie odbywać się w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc wolnych. W momencie zrekrutowania zakładanej liczby uczestników/czek projektu Beneficjent zawiesi lub zakończy rekrutację. Informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej: www.arr.czestochowa.pl.

 

Dokumenty rekrutacyjne  dostępne:


Proces rekrutacji jest jawny i otwarty, prowadzony z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Regulamin rekrutacji uczestników i udziału w projekcie - Aktualizacja nr. 1

Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 - Karta oceny formalnej

Załącznik nr 3 - Karta oceny merytorycznej

Załącznik nr 4 - Umowa o uczestnictwo

Załącznik nr 5 - Deklaracja uczestnictwa

 

Oferowane  formy wsparcia w projekcie:

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe, w ramach którego zostanie stworzony dla każdego z uczestników/czek Indywidualny Plan Działania  dla 30 osób – 4h na 1 osobę.
 • Wsparcie coachingowe dla 30 osób – 7h na 1 osobę.
 • Pośrednictwo pracy  dla 30 osób – dostępne przez cały okres realizacji projektu, co najmniej 5 spotkań indywidualnych.
 • Szkolenia z zakresu doskonalenia kompetencji interpersonalnych i społecznych dla 30 osób – 3 dniowe szkolenie w grupach 10 osobowych dot. autoprezentacji,  komunikacji interpersonalnych i społecznych, radzenia sobie ze stresem oraz aktywnych form poszukiwania pracy.
 • Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i szkolenia certyfikowane   dostosowane do indywidualnych potrzeb osób dla wszystkich 30 osób – ilość godzin będzie zależna od rodzaju i specyfiki wybranych szkoleń/kursów.
 • Staże zawodowe u pracodawców dla 10 osób na okres 6 miesięcy (stypendium stażowe w wysokości  1017,40 zł netto/m-c).
 • Subsydiowane zatrudnienie dla 15 osób na okres 6 miesięcy (wynagrodzenie  2250 zł brutto/m-c. ).

Przy każdej formie wsparcia dla wszystkich uczestników/czek przewidziany zwrot kosztów dojazdu oraz możliwość refundacji kosztów zapewnienia opieki nad dzieckiem/osobą zależną.

 

 

Biuro projektu mieści się w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
przy Al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6; www.arr.czestochowa.pl
tel. 34/ 360-56-88, wew. 34
e-mail: lepszezatrudnienie@arr.czestochowa.pl
strona: http://www.arr.czestochowa.pl/projekty/aktualne/lepsze-zatrudnienie


Osoby do kontaktu:
Beata Blukacz-Krawiec e-mail: bblukacz@arr.czestochowa.pl
Agnieszka Hart e-mail: ahart@arr.czestochowa.pl

 

naborwnioskowAgencja Rozwoju Regionalnego  w Częstochowie S.A. ogłasza, że z dniem 16 maja 2019 r. zawiesza nabór uczestników/uczestniczek do projektu „Szansa na lepsze zatrudnienie.”

 

Kolejny termin składnia dokumentów rekrutacyjnych rozpocznie się od 11 czerwca 2019 r.


Dokumenty rekrutacyjne  dostępne są:
w Biurze projektu: siedziba Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.,
42-202 Częstochowa, al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6 (I piętro) , tel. 34/360/56/88 wew. 34;
na stronie internetowej: www.arr.czestochowa.pl/projekty/aktualne/lepsze-zatrudnienie

 

Proces rekrutacji jest jawny i otwarty, prowadzony z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.