Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/31/CT/2018

Przedmiot zamówienia: Usługa zaangażowania ekspertów branżowych podczas Smart Lab – Smart Lab I – Paliwa alternatywne w energetyce, na potrzeby Zamawiającego – Agencja Rozwoju regionalnego w Częstochowie S.A. w związku z realizacją projektu „ Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; decyzja o dofinanowaniu nr. UDA-RPSL.01.03.00-24-06A2/16-00.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8, do 12 czerwca 2018 r.

 

 

Szczegółowe informacje Zapytania Ofertowego

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o posiadanym doświadczeniu

Załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące danych osobowych