Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

INFORMACJA O ZMIANIE WYKONAWCY ZAMÓWIENIA

 

Znak sprawy: ZAM/14/OWES/2016

 

Postępowanie dot. Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie treningu interpersonalnego dla uczestników projektu planujących założyć przedsiębiorstwo społeczne/stworzyć miejsce pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym w ramach projektu „Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

W postępowaniu wybrano ofertę następujących Wykonawców:

W związku z brakiem dyspozycyjności Wykonawcy wybranego do realizacji usługi szkoleniowej
tj. MOTIVA Żaneta Mańka w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, Wykonawca zrezygnował z realizacji usługi i nie przystąpił do podpisania umowy.

 

Z uwagi na powyższy fakt Zamawiający wybiera kolejnego Wykonawcę, który uzyskał największą ilość punktów po MOTIVA Żaneta Mańka tj. Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego
ul. Prądnicka 8/25, 30-002 Kraków - za cenę brutto 48,90 zł.

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i kryterium oceny ofert oraz rezygnacją MOTIVA Żaneta Mańka ustalono, że oferta złożona przez Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, a co za tym idzie otrzymały największą ilość punktów 74,76.

 

Szczegółowa informacja o zmianie wykonawcy zamówienia