Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY ZAMÓWIENIA

 

Znak sprawy: ZAM/15/OWES/2016

 

Postępowanie dot. Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie uzyskania wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

W postępowaniu wybrano ofertę następujących Wykonawców na poszczególne części zamówienia:

  • Część I – „Podstawy prawne zakładania i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych” - Kancelaria Prawa Podatkowego, Biuro Rachunkowe Justyna Bartosiewicz za cenę brutto 120,00 zł.
  • Część II – „Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwach społecznych” - Kancelaria Prawa Podatkowego, Biuro Rachunkowe Justyna Bartosiewicz za cenę brutto 120,00 zł.
  • Część III – „Zarządzanie w podmiotach ekonomii społecznej”, „Zarządzanie zasobami ludzkimi w podmiotach ekonomii społecznej” - Centrum Doradczo-Edukacyjne ProEfecto Marietta Blachnik-Gęsiarz za cenę 44,00 zł.
  • Część IV – „Marketing w podmiotach ekonomii społecznej”
    Nie wybrano Wykonawcy zamówienia ze względu na nie spełnienia kryterium oceny ofert.

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, że oferty złożone na poszczególne części:

  • część I - Kancelaria Prawa Podatkowego, Biuro Rachunkowe Justyna Bartosiewicz została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, a co za tym idzie otrzymały największą ilość punktów 54,84.
  • część II - Kancelaria Prawa Podatkowego, Biuro Rachunkowe Justyna Bartosiewicz została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, a co za tym idzie otrzymały największą ilość punktów 54,84.
  • część III - Centrum Doradczo-Edukacyjne ProEfecto Marietta Blachnik-Gęsiarz została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, a co za tym idzie otrzymały największą ilość punktów 50,46.

 

Szczegółowa informacja o wyborze wykonawcy zamówienia