Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY ZAMÓWIENIA

 

Znak sprawy: ZAM/16/OWES/2016

 

Postępowanie dot. Przeprowadzenie usługi doradztwa indywidualnego i grupowego dla uczestników projektu planujących założyć przedsiębiorstwo społeczne/stworzyć miejsce pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym w projekcie „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

W postępowaniu wybrano ofertę następujących Wykonawców:

- Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o., Os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
- Kancelaria Prawa Podatkowego, Biuro Rachunkowe Justyna Bartosiewicz ul. Szewska 12, 40-649 Katowice.


Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, że oferty złożone przez Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o. i Kancelaria Prawa Podatkowego, Biuro Rachunkowe Justyna Bartosiewicz, zostały ocenione, jako najkorzystniejsze w oparciu o podane kryteria wyboru, a co za tym idzie otrzymały największą ilość punktów tj. 70,00 i 70,09.

 

Szczegółowa informacja o wyborze wykonawcy zamówienia